Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


49 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 49-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 09.07.2014 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-297/24.06.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – ТВ ретланслаторна станция, находяща се в имот с кад.№ 44834.10.207, землище с.Лясково.
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-298/24.06.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – Помещение с обща застроена площ 175.45 кв.м., част от партерния етаж в бл.3/6, ул.”Марица” № 10, гр.Асеновград.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-299/24.06.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Помещения с обща площ 67.20 кв.м., находящи се в детска консултация № 1 в партерния етаж на жил.блок на ул.”Васил Левски” № 19.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-300/24.06.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Помещение – павилионен тип, кад.№ 00702.518.11.3 по КК на Асеновград с полезна площ 430 кв.м.
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-335/24.06.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на недвижим имот – публична общинска собственост – Терен с площ 8 кв.м., находящ се в кв.205 по плана на Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ”, в улична регулация.
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-336/24.06.2014 г., относно определяне начална наемна цена на терен – публична общинска собственост, находящ се в гр.Асеновград. (ПК по БФ)
7. Доклад – мотивирано предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-294/06.06.2014 г., относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект язовир в местността “Еловица” с площ 60 698 кв.м. поземлен имот № 72789.96.162 в землището на с.Тополово, Община Асеновград. (ПК по БФ)
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-344/26.06.2014 г., относно отдаване под наем на недвижим имот – Помещение с площ 580 кв.м. /бивше книгохранилище/, част от публична общинска собственост, находящо се на първи етаж в сграда с кад.№ 519.536.1 по КК на Асеновград. (ПК по БФ)
9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-345/26.06.2014 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост на ОУ “Отец Паисий” с.Тополово.
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-317/24.06.2014 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 44834.27.220, по кадастралната карта на с.Лясково, общ.Асеновград, обл.Пловдив. (ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-318/24.06.2014 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 32341.36.218, по кадастралната карта на с.Избеглий, общ.Асеновград, обл.Пловдив. (ПК по БФ)
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-343/26.06.2014 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти 00702.518.21.1.46 по кадастралната карта на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-319/24.06.2014 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Лясково, с кад.№ № 44834.11.47 и 44834.10.14. (ПК по БФ)
14. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-320/24.06.2014 г., относно продажба на земеделска земя в землището на кв.Долни Воден, с кад.№ № 99088.38.39 и 99088.38.52. (ПК по БФ)
15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-321/24.06.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 69273.25.290 по КК на с.Стоево. (ПК по БФ)
16. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-322/24.06.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.27.108 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
17. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-323/24.06.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99088.503.290 по КК на кв.Долни Воден. (ПК по БФ)
18. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-324/24.06.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99087.504.400 по КК на кв.Горни Воден. (ПК по БФ)
19. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-325/24.06.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 06029.102.37 по КК на с.Боянци. (ПК по БФ)
20. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-326/24.06.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 69273.9.6 по КК на с.Стоево. (ПК по БФ)
21. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-327/24.06.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99087.224.9 по КК на кв.Горни Воден. (ПК по БФ)
22. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-328/24.06.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99201.19.5 по КК на кв.Наречен. (ПК по БФ)
23. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-313/24.06.2014 г., относно откриване на процедура по продажба на стояща дървесина на корен общинска частна собственост, попадаща в отдел 375 по картата на възстановената собственост на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.
24. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-314/24.06.2014 г., относно откриване на процедура по продажба на стояща дървесина на корен общинска частна собственост, попадаща в отдел 373 по картата на възстановената собственост на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-341/25.06.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49309.12.507 по КК на с.Мулдава за “Кариера за инертни материали”.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-332/24.06.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 80437.13.33 по КК на с.Червен за “Ферма за отглеждане на червен калифорнийски червей и производство на био хумус от червен калифорнийски червей”.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-333/24.06.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49309.22.225 по КК на с.Мулдава за “Жилищно застрояване”.
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-301/24.06.2014 г., относно одобряване на ПУП – план схема за обект: “Изграждане на водопровод от сондаж № 1 до водомерна шахта на хотел “НИК”, преминаващ през ПИ с КИ № № 00702.527.149, 00702.527.146 и 00702.527.145 по КК на гр.Асеновград.
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-302/24.06.2014 г., относно одобряване на проект за ПУП /ПП/ - парцеларен план за трасе на захранваща кабелна линия НН за ПИ с КИ №№ 43298.51.1 и 43298.51.46 по КК на с.Леново.
30. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-346/27.06.2014 г., относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за допълнително водоснабдяване на с.Врата и м.Кабата, Община Асеновград.
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-329/24.06.2014 г., относно одобряване на ПУП /ПП/ - парцеларен план за газопроводно отклонение за поземлен имот КИ 99088.24.28 по КК на кв.Долни Воден, гр.Асеновград.
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-330/24.06.2014 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 12992.10.39 по КК на с.Врата за “Жилищно застрояване”.
33. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-331/24.06.2014 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49151.19.20 по КК на с.Мостово за “Жилищно застрояване”.
34. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-334/24.06.2014 г., относно откриване процедура за промяна предназначението на имот КИ 99087.19.134 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за строеж на местен път.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-312/24.06.2014 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград.
36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-340/25.06.2014 г., относно антикризисен бизнес план на “МБАЛ – Асеновград” ЕООД. (ПК по ЗСД)(ЗА СВЕДЕНИЕ)
37. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-337/25.06.2014 г., относно разрешение за разсрочване на задължение за такса битови отпадъци на “А-МАРКЕТ” ЕООД.
38. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-339/25.06.2014 г., относно участие в процедурата за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво.
39. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-310/24.06.2014 г., относно приемане на Общински план за развитие на Община Асеновград 2014-2020 г.
40. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-311/24.06.2014 г., относно приемане на Концепция за пространствено развитие на Община Асеновград 2014-2020 г.
 
ІV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
41. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-305/24.06.2014 г., относно разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр.Асеновград като държавно делегирана дейност, считано от 01.05.2015 г.
42. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-306/24.06.2014 г., относно молба от Елена Николова Бакалска за отпускане на еднократна социална помощ. (ПК по БФ)
43. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-307/24.06.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Денка Денева Славова. (ПК по БФ)
44. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-308/24.06.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Георги Борисов Колев. (ПК по БФ)
45. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-309/24.06.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Димитър Филев Димитров. (ПК по БФ)
 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
 
Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 30.06-03.07.2014 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
30.06.2014 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
01.07.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
02.07.2014 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
03.07.2014 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 

Валидно до: 09.07.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

56 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.02.2015
Проект "Създаване на лудотека" Валидно до: 19.02.2015
ПРАЗНИЦИ НА ВИНОТО-АСЕНОВГРАД 2015 Г. Валидно до: 01.02.2015
Програма на научния форум „Вино и културен туризъм” Валидно до: 31.01.2015
Конкурс за „Най-вкусните станимашки сармички!” Валидно до: 31.01.2015
Информация относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.01.2015
55 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.01.2015
Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г. и проект за бюджет за 2015 г. Валидно до: 26.01.2015
Двудневна кръводарителска кампания в Асеновград Валидно до: 24.01.2015
Покана за обществено обсъждане по проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014-2020 Валидно до: 23.01.2015
Доклад за резултати от последваща оценка на ОПР на Община Асеновград за периода 2007-2013 Валидно до: 20.01.2015
Община Асеновград обявява конкурс за Най-добро домашно вино, реколта 2014 Валидно до: 19.01.2015
Отбелязваме освобождението на Асеновград Валидно до: 18.01.2015
Новогодишно обръщение на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 05.01.2015
Община Асеновград обявява втори Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” Валидно до: 05.01.2015
Коледно-новогодишна програма на Община Асеновград Валидно до: 01.01.2015
Община Асеновград, уведомява гражданите и предприятията за сроковета за подаване на декларации по чл.17 ал.1 от НОАМИЦУи чл.7 Валидно до: 31.12.2014
54 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.12.2014
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. Валидно до: 10.12.2014
Анкетно проучване във връзка с извършване на Последваща оценка на изпълнението на ОПР на община Асеновград 2007-2013 г. Валидно до: 28.11.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм