Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


47 -мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 47-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 28.05.2014 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи  
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-249/13.05.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – помещение с площ 43.20 кв.м., обособена част от склад № 3 в сграда “Работилница, канцелария, баня” с КИ 00702.502.023.01 по КК на гр.Асеновград.
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-220/12.05.2014 г., относно заявление от ЕТ “Д-р Гюркан Гюроглу – Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина”, представлявано от д-р Гюркан Гюроглу.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-219/12.05.2014 г., относно писмо от Стефан Методиев – Председател на Фондация “Щедрост и милосърдие-2006” за предоставяне под наем на общински имот.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-250/13.05.2014 г., относно заявление от ЕТ “АИППМП – д-р Атанас Джамбазов”, представлявано от д-р Атанас Димитров Джамбазов.
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-248/13.05.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 32341.37.7, ведно с построена в него сграда с КИ № 32341.37.7.1 /бивша баня/ по КК на с.Избегли. (ПК по БФ)
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-251/13.05.2014 г., относно продажба на 7 бр. поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в гр.Асеновград. (ПК по БФ)
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-252/13.05.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 51830.502.243 по КК на с.Новаково. (ПК по БФ)
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-253/13.05.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 51830.10.148 по КК на с.Новаково. (ПК по БФ)
9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-254/13.05.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99087.19.44 по КК на кв.Горни Воден. (ПК по БФ)
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-255/13.05.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 06029.106.29 по КК на с.Боянци, м.”Бахчите/Елхите”. (ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-256/13.05.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.24.35 по КК на гр.Асеновград, м.”Св.Марина”. (ПК по БФ)
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-257/13.05.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 21676.27.99 по КК на с.Добростан, м.”Юрта”. (ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-258/13.05.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 21676.100.125, ведно с построената в него селскостопанска сграда с КИ № 21676.100.125.1 по КК на с.Добростан. (ПК по БФ)
14. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-261/13.05.2014 г., относно прилагане на подробния устройствен план за УПИ І – Параклис, кв.124 по плана на гр.Асеновград. (ПК по УРТО)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-231/13.05.2014 г., относно приемане на Наредба за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Асеновград.
16. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-260/13.05.2014 г., относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план /ПУП – ПР/ на кв.80 по подробния устройствен план на гр.Асеновград. (ПК по ОС)
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-221/12.05.2014 г., относно одобряване на проект за ПУП /ПП/ - парцеларен план за уличен водопровод за водоснабдяване на жилищни сгради в ПИ с КИ № 49309.2.271 по КК на с.Мулдава.
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-223/13.05.2014 г., относно одобряване на проект за ПУП /ПП/ - парцеларен план за полски /селскостопански/ път за траспортна връзка между улица с КИ № 06029.502.459 и полски път с КИ № 06029.105.5 по КК на с.Боянци.
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-222/12.05.2014 г., относно одобряване на проект за изменение на ПУП /ПЗ/ - план за застрояване за ПИ с КИ № 99201.57.28 по КК на с.Нареченски бани /кв.Наречен, м.Ябланово/ за техническа инфраструктура /базова станция/.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-224/13.05.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти КИ №№ 99087.224.121 и 99087.224.123 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-225/13.05.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.18.472 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-226/13.05.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 80437.18.2 по кадастралната карта на с.Червен за „Гъбопроизводство и компостна площадка”.
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-228/13.05.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПП) за обект “Допълнително питейно битово водоснабдяване на с.Тополово, Община Асеновград”, м.”Св.Архангел Михаил”.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-229/13.05.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПП) за обект “Допълнително водоснабдяване на с.Червен, Община Асеновград”.
25. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-227/13.05.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Васил Лазаров Лазаров.
26. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-230/13.05.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Сюлейман Сюлейман Фейзи.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
27. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-216/10.05.2014 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград.
28. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-210/23.04.2014 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на “МБАЛ – Асеновград” ЕООД. (ПК по ЗСД)
29. Докладна записка от Управителя на “МБАЛ – Асеновград” ЕООД вх.№ И-28/28.03.2014 г., относно избор на експерт счетоводител за 2014 г.
30. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-214/08.05.2014 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на “Обреден дом” ЕООД гр.Асеновград.
 
ІV. Постоянна комисия по Образование и култура:
31. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-213/24.04.2014 г., относно наименуване на Палеонтологичен музей – гр.Асеновград – филиал на Национален природонаучен музей към Българската академия на науките.
32. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-259/13.05.2014 г., относно доклади от читалищата на община Асеновград за 2013 година.
 
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
33. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-236/13.05.2014 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми живущи на територията на община Асеновград.
34. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-238/13.05.2014 г., относно закупуване на скрийнингови тестове за окултни кръвоизливи, с цел превенция на полипите на дебелото черво или колоректалния карцином.
35. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-239/13.05.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Албена Здравкова Рангелова.
36. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-241/13.05.2014 г., относно молба от Елеонора Николова Лучинска – Стоянова за отпускане на еднократна социална помощ. (ПК по БФ)
37. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-242/13.05.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Катя Добрева Колева. (ПК по БФ)
38. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-243/13.05.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стефан Стоянов Соколов. (ПК по БФ)
39. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-244/13.05.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Динко Софкин Илиев. (ПК по БФ)
40. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-245/13.05.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Фанка Славчева Манолова. (ПК по БФ)
41. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-246/13.05.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Рафие Мюмюн Халил. (ПК по БФ)
42. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-247/13.05.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Живка Йорданова Тянкова. (ПК по БФ) 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 19.05-22.05.2014 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
19.05.2014 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА`
20.05.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
20.05.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
21.05.2014 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
22.05.2014 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 
 
 

 


Валидно до: 28.05.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

56 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.02.2015
Проект "Създаване на лудотека" Валидно до: 19.02.2015
ПРАЗНИЦИ НА ВИНОТО-АСЕНОВГРАД 2015 Г. Валидно до: 01.02.2015
Програма на научния форум „Вино и културен туризъм” Валидно до: 31.01.2015
Конкурс за „Най-вкусните станимашки сармички!” Валидно до: 31.01.2015
Информация относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.01.2015
55 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.01.2015
Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г. и проект за бюджет за 2015 г. Валидно до: 26.01.2015
Двудневна кръводарителска кампания в Асеновград Валидно до: 24.01.2015
Покана за обществено обсъждане по проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014-2020 Валидно до: 23.01.2015
Доклад за резултати от последваща оценка на ОПР на Община Асеновград за периода 2007-2013 Валидно до: 20.01.2015
Община Асеновград обявява конкурс за Най-добро домашно вино, реколта 2014 Валидно до: 19.01.2015
Отбелязваме освобождението на Асеновград Валидно до: 18.01.2015
Новогодишно обръщение на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 05.01.2015
Община Асеновград обявява втори Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” Валидно до: 05.01.2015
Коледно-новогодишна програма на Община Асеновград Валидно до: 01.01.2015
Община Асеновград, уведомява гражданите и предприятията за сроковета за подаване на декларации по чл.17 ал.1 от НОАМИЦУи чл.7 Валидно до: 31.12.2014
54 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.12.2014
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. Валидно до: 10.12.2014
Анкетно проучване във връзка с извършване на Последваща оценка на изпълнението на ОПР на община Асеновград 2007-2013 г. Валидно до: 28.11.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм