Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


43 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 43-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 16.04.2014 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Асеновград за мандат 2011-2015 г. с вх.№ ДЗ-201/01.04.2014 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-155/28.03.2014 г., относно молби на търговци – наематели на обекти и терени общинска собственост, находящи се на Общински пазар – Асеновград за удължаване срока на договорите за наем с 5 години. (ПК по БФ)
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-171/31.03.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на недвижим имот – публична общинска собственост – Терен 2 с площ 10.50 кв.м., находящ се в кв.353 по плана на Асеновград.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-172/31.03.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Помещения с обща площ 74.82 кв.м., находящи се на първи етаж в сграда – ЗС, КИ 49309.28.266.1 по КК на с.Мулдава.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-189/01.04.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на недвижим имот – публична общинска собственост – Терен 2 с площ 24 кв.м., находящ се в кв.269 по плана на Асеновград.
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-190/01.04.2014 г., относно удължаване срока на договор за наем на недвижим имот – публична общинска собственост – Терен 3 с площ 4 кв.м., находящ се в кв.353 по плана на Асеновград.
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-176/31.03.2014 г., относно прекратяване на съсобственост в ПИ 00702.518.144 по КК на гр.Асеновград и разпореждане с ПИ № 00702.522.110. (ПК по БФ)
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-186/31.03.2014 г., относно прекратяване на съсобственост в ПИ № 44834.11.114 по КК на с.Лясково. (ПК по БФ)
8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-173/31.03.2014 г., относно отдаване под наем на обект – помещение с обща площ 62.52 кв.м., обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящо се в приземен етаж на сграда построена в имот с кад.№ 06029.502.259 по КК на с.Боянци. (ПК по БФ)
9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-174/31.03.2014 г., относно отдаване под наем на помещения с обща площ 86.36 кв.м. – частна общинска собственост, част от самостоятелен обект в сграда с кад.№ 72789.502.619.1.3 по КК на с.Тополово. (ПК по БФ)
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-188/01.04.2014 г., относно отдаване под наем на недвижим имот – помещение с площ 580 кв.м. /бивше книгохранилище/, част от публична общинска собственост, находящо се на първи етаж в сграда с кад.№ 519.536.1 по КК на Асеновград. (ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-192/01.04.2014 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – общинска собственост на ОП “Туризъм”.
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-179/31.03.2014 г., относно продажба на земеделска земя с КИ № 49151.19.24 по КК на с.Мостово, м.”В село”. (ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-180/31.03.2014 г., относно продажба на земеделска земя в с.Червен, м.”Кантона” с КИ № 80437.13.93. (ПК по БФ)
14. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-181/31.03.2014 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Косово, с кад.№№ 38799.27.39 и 38799.27.47. (ПК по БФ)
15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-187/31.03.2014 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Златовръх с кад.№№ 31108.40.121 и 31108.16.26. (ПК по БФ)
16. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-182/31.03.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99088.38.51 по КК на кв.Долни Воден. (ПК по БФ)
17. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-183/31.03.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 72789.507.134 по КК на с.Тополово. (ПК по БФ)
18. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-184/31.03.2014 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99088.38.14 по КК на кв.Долни Воден. (ПК по БФ)
19. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-185/31.03.2014 г., относно продажба на поземлен имот в м.”Кацаря”, гр.Асеновград с КИ № 00702.22.207. (ПК по БФ)
20. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-178/31.03.2014 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
21. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-158/31.03.2014 г., относно молба от Невена Димитрова Димитрова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по ЗСД)
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
22. Предложение от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-177/31.03.2014 г., относно учредяване безвъзмездно право на строеж в поземлен имот отразен в КК на с.Боянци с КИ 06029.502.949, съставляващ УПИ ХVІІІ-църква, кв.23 по ПУП на с.Боянци.
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-199/01.04.2014 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 49309.19.23 по КК на с.Мулдава за жилищно застрояване ведно с план-схеми за водоснабдяване и електрификация.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-198/01.04.2014 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПР/ за УПИ ХХХVІІІ-235, кв.416 по регулационния план на ЖК “Баделема”, гр.Асеновград.
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-196/01.04.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49309.16.69 по КК на с.Мулдава за “Изграждане на рибовъдна ферма за супер интензивно отглеждане на деликатесни видове риба”.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-197/01.04.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 22839.36.37 по КК на с.Долнослав за “Магазин за продажба на авточасти и автосалон”.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-206/03.04.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 49309.12.507 по кадастралната карта на с. Мулдава за „Кариера за инертни материали”.
28. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-202/02.04.2014 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІІІ-училище, кв.1 по регулационния план на с.Жълт камък.
29. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-203/02.04.2014 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ Х-училище, кв.1 по регулационния план на с.Орешец.
30. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-204/02.04.2014 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І-училище, кв.11 по регулационния план на с.Нареченски бани.
31. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-193/01.04.2014 г., относно премахване на освидетелствани по реда на чл.195 от ЗУТ като самосрутващи се и вредни в санитарно отношение общински сгради.
32. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-194/01.04.2014 г., относно премахване на освидетелствани по реда на чл.195 от ЗУТ като самосрутващи се и вредни в санитарно отношение общински сгради.
33. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-108/28.02.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Митко Андреев Бозуков и Росен Красимиров Парунев.
34. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-112/28.02.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Самет Юсеинов Халилов.
35. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-113/28.02.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Георги Атанасов Кехайов.
36. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-115/04.03.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от “СОМАТО ИНЖЕНЕРИНГ” ООД с пълномощник Деян Атанасов Гогалчев.
37. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-116/04.03.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Величка Якова Костадинова, Ердинч Чакър, Емилия Демирева и Иван Яков Топуров.
38. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-126/04.03.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Недялко Иванов Ангелов.
39. Докладна записка от инж.Пламен Йончев–зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-195/01.04.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Светлозар Стоянов Фръков.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
40. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-191/01.04.2014 г., относно поемане на дългосрочен дълг за финансиране на проект “Изграждане, основен ремонт и проектиране на обекти от инвестиционната програма на община Асеновград за 2014 г.”.
41. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-175/31.03.2014 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. на “Медицински център І – Асеновград” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2014 г. (ПК по ЗСД)
42. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-200/01.04.2014 г., относно кандидатстване с проект: “Енергийно ефективно улично осветление в Община Асеновград” по Националната схема за зелени инвестиции – “Национален доверителен еко фонд”.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
43. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-132/04.03.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Тракийско дружество “Родопи” за участия на ансамбъл “Капитан Петко войвода”.
44. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-136/04.03.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Св.преп.Паисий Хилендарски”.
45. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-137/04.03.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Сдружение “Танцов състав – Станимака”.
46. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-139/04.03.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Иван Николов Гащилов.
47. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-140/04.03.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Сдружение с нестопанска цел “Детска песен – Надежда Хвойнева”.
48. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-141/04.03.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Родолюбие – 1873 г.” гр.Асеновград.
49. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-142/04.03.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата за издаване на книгата на Ангел Кръстев – “Асеновградските будители”.
50. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-144/04.03.2014 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на “Съюз на творците – Асеновград”.
51. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-156/28.03.2014 г., относно одобряване на предложения от Клуб за екстремни спортове “Тангра” Асеновград, проект: “Фестивал на екстремните спортове “Асеновград – град Приключение 4”.
52. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-207/03.04.2014 г., относно одобряване на предложения от Сдружение “Спортен клуб по модерен балет, танци и аеробика Косара” проект “Единство и различия между стиловете в съвременната хореография и влиянието на характерния фолклор”.
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
53. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-162/31.03.2014 г., относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 г. – “За по-добро бъдеще на децата от Асеновград”.
54. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-163/31.03.2014 г., относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Асеновград за 2015 г.
55. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-157/31.03.2014 г., относно утвърждаване списък на крайнонуждаещите се граждани за 2014 г.
56. Предложение от председателите на групите общински съветници вх.№ С-13/03.04.2014 г., относно решение № 1307/12.02.2014 г. за отпускане на социални помощи за погребение за 2014 г.
57. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-168/31.03.2014 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриенти – сираци и полусираци от випуск 2013/2014 г. (ПК по БФ)
58. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-164/31.03.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Байрям Реджеб Хазен. (ПК по БФ)
59. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-165/31.03.2014 г., относно молба от Мария Борисова Исакова за отпускане на еднократна социална помощ. (ПК по БФ)
60. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-166/31.03.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Таип Хасан Чакър. (ПК по БФ)
61. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-167/31.03.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Христина Тодорова Георгиева. (ПК по БФ)
62. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-169/31.03.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Данчо Стефанов Райчев. (ПК по БФ)
63. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-170/31.03.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Марийка Щерева Стоянова. (ПК по БФ)
 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                / д-р Светозар Шуманов/

 

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 07.04-10.04.2014 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
07.04.2014 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА`
08.04.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 601
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
08.04.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
09.04.2014 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10.04.2014 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: 16.04.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ученически игри по волейбол 2014/2015 Валидно до: 27.11.2014
Програма за Деня на християнското семейство 21 ноемрви Валидно до: 24.11.2014
Ученически игри по футбол и баскетбол 2014/2015 Валидно до: 20.11.2014
53 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.11.2014
Покана за участие в обществено обсъждане за ИПГВР - град Асеновград Валидно до: 14.11.2014
Във връзка с изплащане на възнагражденията на СИК за участие в изборите, Община Асеновград съобщава Валидно до: 13.11.2014
Изтича срока за плащане на II вноска на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС Валидно до: 11.11.2014
Община Асеновград уведомява гражданите, че плащането на месечна такса за лека гаражна клетка е до 05 число на текущия месец Валидно до: 11.11.2014
Две седмици честваме празника на будителите Валидно до: 10.11.2014
52 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.10.2014
Покана за участие във фокус групи, ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 14.10.2014
Публично обсъждане на културния календар на община Асеновград за 2015г. Валидно до: 09.10.2014
Със заповед на кмета се забранява продажбата на алкохол Валидно до: 06.10.2014
Общинска администрация Асеновград провежда кратко социологическо проучване по проект "Разработване на ИПГВР", финансиран по ОПРР Валидно до: 03.10.2014
Предложения на Обединен детски комплекс „Васил Левски” за извънкласни занимания през учебната 2014/2015 г. Валидно до: 30.09.2014
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2014
Есенни празници на изкуствата-Асеновград 2014 година Валидно до: 26.09.2014
Поздравителен адрес на кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов по повод 15 септември Валидно до: 17.09.2014
51 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.09.2014
Изявление на кмета д-р Караиванов по въпроса със сметосъбирането Валидно до: 31.08.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм