Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


40 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 40-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 29.01.2014 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Отчет за дейността на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІ. Отчет от кмета на общината вх.№ ДЗ-25/14.01.2014 г., относно изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-7/10.01.2014 г., относно отдаване под наем на помещения с обща площ 26.44 кв.м., находящи се на ІІ-ри етаж в сградата на ул.”Александър Стамболийски” № 28, гр.Асеновград. (ПК по БФ)
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-34/14.01.2014 г., относно предоставяне за управление на част от фоайето на ІІ-ри етаж от сградата на общината. (ПК по БФ)
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-35/14.01.2014 г., относно промяна в предназначението и определяне начална наемна цена на терени – публична общинска собственост, находящи се в с.Нареченски бани. (ПК по БФ)
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-37/15.01.2014 г., относно определяне на начална наемна цена на терен – публична общинска собственост, находящ се в УПИ І-детска градина, кв.8 по регулационния план на с.Боянци. (ПК по БФ)
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-38/15.01.2014 г., относно определяне на начална наемна цена на терени – публична общинска собственост, находящи се в гр.Асеновград. (ПК по БФ)
6. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-1/06.01.2014 г., относно определяне на основна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2014 г. (ПК по ЗСД и БФ)
7. Докладна записка от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-2/06.01.2014 г., относно разпределение на общинския жилищен фонд за 2014 г.
 
ІV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
8. Докладна записка от инж.Пламен Йончев – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-23/14.01.2014 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ХХХV-СНС, кв.5 по регулационния план на кв.Долни Воден, гр.Асеновград.
9. Докладна записка от Пламен Йончев – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-24/14.01.2014 г., относно изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ ІІІ-555 и УПИ V-общ., кв.48 по регулационния план на с.Червен.
10. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-27/14.01.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ 49309.23.4 по кадастралната карта на с.Мулдава за “Жилищно застрояване”.
11. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-28/14.01.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ 99087.20.53 по кадастралната карта на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
12. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-29/14.01.2014 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – част от поземлен имот с КИ 59151.23.14 по кадастралната карта на с.Мостово за “Помпена станция и път към нея”.
13. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-21/14.01.2014 г., относно одобряване на ПУП /ПР/ - план за регулация за промяна предназначението на поземлен имот с КИ 00702.18.99 по кадастралната карта на гр.Асеновград.
14. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-30/14.01.2014 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти с КИ 38385.100.1 и КИ 38385.217.413 по кадастралната карта на с.Конуш и обединението им в един общ поземлен имот за “Разширение на кравеферма”.
15. Докладна записка от Пламен Йончев – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-22/14.01.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка със заявление от Атанас Диков и Кирил Диков.
16. Докладна записка от Пламен Йончев – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-32/14.01.2014 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка със заявление от Костадинка Мавренчева – управител на “Дина Комерс” ООД.
 
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-33/14.01.2014 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград.
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-9/14.01.2014 г., относно обявяване кампания за набиране на предложения по Проект “Красива България” за финансиране през 2014 г.
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-36/15.01.2014 г., относно изпълнение на проект “Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Асеновград” съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO/5-03/2013/026, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-8/13.01.2014 г., относно промяна на структурата на ОП “Туризъм” – гр.Асеновград.
 
VІ. Постоянна комисия по Екология:
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-26/14.01.2014 г., относно изменение и допълнение на Решение № 1253/18.12.2013 г. (ПК по БФ)
 
VІІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-31/14.01.2014 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за символите и отличията на Община Асеновград.
23. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-6/10.01.2014 г., относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Асеновград за 2014 г. 
 
VІІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
24. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-10/14.01.2014 г., относно приемане на отчет за отпуснати социални помощи за погребения от общинския бюджет за 2013 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
25. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-12/14.01.2014 г., относно приемане на отчет за изпълнение на заложените дейности в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
26. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-11/14.01.2014 г., относно отпускане на финансови средства за първо бебе на Община Асеновград за 2014 г. (ПК по БФ)
27. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-13/14.01.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Николай Владимиров Иванов. (ПК по БФ)
28. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-15/14.01.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ерджан Бейсим Зюлкер. (ПК по БФ)
29. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-16/14.01.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Димитър Стойчев Пейчев. (ПК по БФ)
30. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-17/14.01.2014 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на граждани на Община Асеновград. (ПК по БФ)
31. Предложение от инж.М.Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-3/06.01.2014 г., относно отчитане разходването на средства по § 17 от ПРЗ на Правилник за прилагане на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2013 г. и одобряване разпределението им за 2014 г. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 20.01-23.01.2014 Г. 
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
20.01.2014 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
20.01.2014 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
21.01.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
21.01.2014 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
22.01.2014 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
23.01.2014 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 
 

Валидно до: 29.01.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Координати на Общинска служба по земеделие за подаване на сигнали за Син език Валидно до: 29.08.2014
50-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.08.2014
Програма на ултрамаратона „Персенк Ултра” Валидно до: 24.08.2014
Заключителна пресконференция по проект "Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период" Валидно до: 25.07.2014
Честваме рождението на Апостола на свободата Васил Левски Валидно до: 18.07.2014
49 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 09.07.2014
Във връзка с изплащане на възнагражденията на СИК за участие в изборите, Община Асеновград съобщава Валидно до: 01.07.2014
Възможност за магистърска програма в УНСС Валидно до: 30.06.2014
Проект за концепция за пространствено развитие на Община Асеновград Валидно до: 23.06.2014
48 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 18.06.2014
Удължават срока за фотоконкурса “Асеновград през моя обектив” до 31 май Валидно до: 31.05.2014
Анкета по проект "Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период" Валидно до: 31.05.2014
Покана за участие в обществено обсъждане Валидно до: 29.05.2014
47 -мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.05.2014
Награждават лауреатите във Втори национален конкурс за хумор и сатира на 21 май Валидно до: 21.05.2014
Обява за начална военна подготовка Валидно до: 19.05.2014
Община Асеновград обявява фотоконкурс „Асеновград през моя обектив” Валидно до: 15.05.2014
Програма на Майски културни празници 2014 г. Валидно до: 11.05.2014
Община Асеновград съобщава, че поради смяна на Обслужващата банка има нови банкови сметки Валидно до: 30.04.2014
Пресконференция във връзка с приключване и отчитане на работата по проект „Ефективна и модерна администрация-община Асеновград" Валидно до: 23.04.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм