Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


35 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 35-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
25.09.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи  
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Мюмюн Алиджик – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-512/10.09.2013 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се в Търговски център – подплощадно пространство – гр.Асеновград. (ПК по БФ)
2. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-511/10.09.2013 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Помещения с обща площ 59.76 кв.м., находящи се в СЗС УПИ ІІІ-детски дом, кв.17 по плана на с.Козаново.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-499/09.09.2013 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект публична общинска собственост – Терен № 2 с площ 9 кв.м., находящ се в УПИ ІХ-читалище, кв.11 по плана на с.Мулдава.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-500/09.09.2013 г., относно отдаване под наем на помещения с обща площ 31.36 кв.м. – частна общинска собственост, находящи се на бул.”България” № 49, гр.Асеновград, с предназначение “Здравни дейности – амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина”. (ПК по БФ)
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-525/11.09.2013 г., относно промяна в предназначението на обект – част от недвижим имот – частна общинска собственост – Помещение с обща площ 69.62 кв.м., находящо се в сградата на ул.”Речна” № 1, гр.Асеновград.
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-516/10.09.2013 г., относно определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им. (ПК по ОК)
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-502/09.09.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Конуш с кад.№№ 38385.99.28 и 38385.154.272. (ПК по БФ)
 8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-505/10.09.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Горнослав с кад.№№ 16955.37.115 и 16955.37.118. (ПК по БФ)
9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-506/10.09.2013 г., относно продажба на 5 броя земеделска земя в землището на с.Мулдава. (ПК по БФ)
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-531/11.09.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на гр.Асеновград с кад.№№ 00702.8.123 и 00702.23.30. (ПК по БФ)
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-532/12.09.2013 г., относно продажба на поземлени имоти с К № 38799.106.68 и К № 38799.104.95, находящи се в землището нас.Косово, м.”Василке”. (ПК по БФ)
 
ІІ.Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
12. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-503/10.09.2013 г., относно промяна на Инвестиционна програма на Община Асеновград за 2013 г. (ВСИЧКИ ПК)
13. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-507/10.09.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 00702.18.86 по КК на гр.Асеновград за жилищно застрояване.
14. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-508/10.09.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 00702.22.141 по КК на гр.Асеновград за склад за промишлени стоки.
15. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-521/10.09.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за имот с КИ № 72789.140.319 по КК на с.Тополово за промяна предназначението на имота за пречиствателна станция.
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-509/10.09.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПП/ - парцеларен план за трасе за уличен водопровод и ел.провод за захранване на ПИ с КИ № 00702.18.477 по КК на гр.Асеновград.
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-526/11.09.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ № 00702.8.264 по КК на гр.Асеновград за транспортна дейност и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-527/11.09.2013 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ ІІ-финансови, кредитни, застрахователни нужди в кв.200 по регулационния план на гр.Асеновград.
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-528/11.09.2013 г., относно даване на разрешение за изработване на ПУП (ПРЗ) за ПИ с КИ № 32398.20.208 и № 32398.20.209 за микровинарна, производствена и складова дейност, № 32398.20.212 за раборатория и ПИ с КИ № 32398.20.228 за улица и включване в строителните граници на с.Нови извор.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-529/11.09.2013 г., относно даване на разрешение за изработване на ПУП /ПРЗ/ за ПИ с КИ № 32398.20.221, № 32398.20.225, № 32398.20.226 и № 32398.20.227 за силозно стопанство, мелница и улица и включване в строителните граници на с.Нови извор.
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-530/11.09.2013 г., относно даване на разрешение за изработване на ПУП /ПРЗ/ за ПИ с КИ № 32398.20.216 за плодохранилище и включване в строителните граници на с.Нови извор.
22. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-510/10.09.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от “ПОЛУГРУП” ООД.
23. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-520/10.09.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Запрян Тонев Запрянов.
24. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-523/11.09.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Маринка Георгиева Точева.
25. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-524/11.09.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Маринка Георгиева Точева.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-501/09.09.2013 г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград за 2013 г. (ВСИЧКИ ПК)
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-533/12.09.2013 г., относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на Община Асеновград.
 
ІV. Постоянна комисия по Екология:
28. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-498/09.09.2013 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Общото събрание на акционерите на “Тракия Еко” АД за начина на гласуване. (ПК по БФ)
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
29. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-513/10.09.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Родолюбие-1873г.”, гр.Асеновград. (ПК по БФ)
30. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-534/12.09.2013 г., относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на учениците пътуващи от с.Конуш и с.Избегли. (ПК по БФ)
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
31. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-519/10.09.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на граждани на община Асеновград. (ПК по БФ)
32. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-504/10.09.2013 г., относно молба от Андон Асенов Стефанов за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.  
 
 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
/съглсасно Заповед № 7/30.08.2013 г./                               /Ферди Кадир/
 
 
 
 
Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 16.09-19.09.2013 Г. 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
16.09.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
16.09.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
17.09.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
17.09.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
18.09.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
19.09.2013 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602


Валидно до: 25.09.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Поздравление на кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай Възкресение Христово Валидно до: 22.04.2014
Община Асеновград обявява Втори национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора” Валидно до: 21.04.2014
43 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.04.2014
Възможност за обучение в Русия Валидно до: 31.03.2014
Покана за първа пресконференция по проект "Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период" Валидно до: 28.03.2014
Покана за заключителна пресконференция Валидно до: 24.03.2014
Покана за участие във фокус групи за разработване на Общинския план за развитие на община Асеновград 2014-2020 г. Валидно до: 21.03.2014
42 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.03.2014
Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 14.03.2014
Дирекция "Бюро по труда"- гр. Асеновград, обявява процедура по насърчителни мерки от ЗНЗ Валидно до: 10.03.2014
Да се поклоним пред паметта на Левски Валидно до: 19.02.2014
Отдел „Местни приходи” няма да работят за времето от 12.00 ч. до 17.00 ч. на 14.02.2014 г. Валидно до: 14.02.2014
Поради изключване на захранването на GSM антена на MTel, уведомяваме жителите на с. Мулдава и околните села за възможни смущения Валидно до: 14.02.2014
41 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 12.02.2014
Община Асеновград oбявява II кулинарен конкурс за "Най-вкусни станимашки сармички" Валидно до: 31.01.2014
40 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.01.2014
Обява за национален поетичен конкурс "Наздравица за любовта" Валидно до: 24.01.2014
Публично обсъждане на проект на Инвестиционната програма за 2014 г. и отчета на бюджета за 2013 г. Валидно до: 23.01.2014
Община Асеновград обявява регламента за участие в традиционния конкурс „Най-добро домашно вино” Валидно до: 15.01.2014
Празнично поздравление на кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 02.01.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм