Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


34 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 34-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
28.08.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4
от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград
и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Асеновград за периода 13.12.2012 г. до 22.05.2013 г. към 17.07.2013 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
ІІ. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-84/22.07.2013 г.
ІІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-457/13.08.2013 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар Асеновград.
2. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-458/13.08.2013 г., относно отдаване под наем на помещения с обща площ 32.52 кв.м. – частна общинска собственост, находящи се на бул.”България” № 49, Асеновград, с предназначение “здравни дейности – лаборатория за рентгенова диагностика”.
3. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-459/13.08.2013 г., относно отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост с предназначение “здравни дейности – амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина”.
4. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-470/13.08.2013 г., относно отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост с предназначение “здравни дейности – амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”.
5. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-454/12.08.2013 г., относно обявяване на конкурс за отдаване под наем на обект – Помещение с полезна площ 69.90 кв.м. – част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в избения етаж на сграда с КИ 00702.518.39.1 по КК на гр.Асеновград.
6. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-455/12.08.2013 г., относно обявяване на конкурс за отдаване под наем на Помещение с полезна площ 279.47 кв.м. – част от недвижим имот – публична общинска собственост, построена сграда със средства на самооблагането със ЗП 1657 кв.м., находящ се в имот с кад. № 00702.518.39 по КК на гр.Асеновград.
7. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-460/13.08.2013 г., относно отдаване под наем на 1250/2782 ид.ч. от ПИ 00702.510.18 по КК на гр.Асеновград, ведно с част от построената в имота търговска сграда със ЗП 167 кв.м.
 8. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-451/12.08.2013 г., относно определяне на срок на договорите за наем и наемна цена на 1 кв.м. на павилиони – общинска собственост, поставени върху терени – публична общинска собственост.
9. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-452/12.08.2013 г., относно определяне начална наемна цена на терени – публична общинска собственост и срок на договорите за наем.
10. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-453/12.08.2013 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект - частна общинска собственост – Помещения /павилионен тип/ с обща площ 112.50 кв.м., находящи се в здравната служба на с.Боянци.
11. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-462/13.08.2013 г., относно прекратяване на съсобственост в ПИ с КИ № 00702.525.112 по КК на Асеновград.
12. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-463/13.08.2013 г., относно продажба на земеделска земя в с.Тополово, м.”Плужина” с КИ № 72789.104.74. (ПК по БФ)
13. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-461/13.08.2013 г., относно продажба на поземлени имоти, находящи се в с.Боянци. (ПК по БФ)
14. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-471/13.08.2013 г., относно продажба на 41 бр. земеделска земя в землището на с.Леново. (ПК по БФ)
15. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-467/13.08.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Долнослав. (ПК по БФ)
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-469/13.08.2013 г., относно изменение на годишен план за ползване на дървесина в горските територии – общинска собственост.
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-449/09.08.2013 г., относно определяне земите от общинския поземлен фонд /ОПФ/, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и наемна цена за отдаването им под наем за стопанската 2013/2014 г.
18. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-465/13.08.2013 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 
ІV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-436/01.08.2013 г., относно промяна на Инвестиционна програма на Община Асеновград за 2013 г. (ВСИЧКИ ПК)
20. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-429/25.07.2013 г., относно молба от ЕТ “СЕМА – Севда Айвазова” за одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ.
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-431/25.07.2013 г., относно молба от “Марина-2010“ ЕООД за одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ.
22. Предложение от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-466/13.08.2013 г., относно именуване на улица в гр.Асеновград.
23. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-475/14.08.2013 г., относно изменение на ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване на УПИ І-жил.застрояване, кв.310 по регулационния план на гр.Асеновград.
24. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-476/14.08.2013 г., относно изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за част от кв.22 по регулационния план на кв.Горни Воден, гр.Асеновград.
25. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-477/14.08.2013 г., относно изменение на ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване за аст от регулационния план на ПЗ “Изток” на гр.Асеновград, попадаща в имот КИ 00702.534.29 по КК на гр.Асеновград.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-478/14.08.2013 г., относно изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ ІІ-общински, кв.39 по регулационния план на с.Бачково.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-479/14.08.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.18.61 по кадастралната карта на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за “Жилищно застрояване, склад за промишлени стоки и футболно игрище”.
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-480/14.08.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.140.13 и поземлен имот КИ 99088.140.26 по кадастралната карта на кв.Долни Воден, гр.Асеновград и обединяването им в един имот за “Жилищно застрояване”.
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-481/14.08.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 16955.47.1 по кадастралната карта на с.Горнослав за “Жилищно застрояване”.
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-482/14.08.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ № 99088.19.1 по кадастралната карта на кв.Долни Воден за “Автосалон и складова, търговска дейност и офис” и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-483/14.08.2013 г., относно одобряване на проект за ПУП-ПП (парцеларен план) за външно ел.захранване до границата на имот КИ 99087.18.6 по кадастралната карта на кв.Горни Воден.
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-484/14.08.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имот КИ 49309.3.107 по кадастралната карта на с.Мулдава за промяна част от имота за “Мотополигон”.
33. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-485/14.08.2013 г., относно одобряване на проект за изменение на ПУП /ПРЗ/ - подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ 99087.17.34 за автосалон, автосервиз и автомивка по кадастралната карта на кв.Горни Воден и обединяването му с имот КИ 99087.17.3 по кадастралната карта на кв.Горни Воден – земеделска земя, на който да се промени предназначението за “Автосалон, автосервиз, автомивка и офиси”.
34. Докладна записка от инж.Пламен Йончев-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-486/14.08.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Запрян Тонев Запрянов.
 
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-450/12.08.2013 г., относно информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2013 г. (ВСИЧКИ ПК) (ЗА СВЕДЕНИЕ)
36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-435/01.08.2013 г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград за 2013 г. (ВСИЧКИ ПК)
37. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-448/09.08.2013 г., относно подновяване на договора за управление на “МБАЛ – Асеновград” ЕООД. (ПК по ЗСД).
 
VІ. Постоянна комисия Правна:
38. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-456/12.08.2013 г., относно приемане на Правилник за устройството и организацията на дейност “Инспекторат, паркинги и гаражи”.
 
 
VІI. Постоянна комисия по Образование и култура:
39. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-443/09.08.2013 г., относно утвърждаване маломерни паралелки за уч.2013/2014 г.
40. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-437/05.08.2013 г., относно предложение за побратимяване с град Денпасар, столица на остров Бали, Република Индонезия.
41. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-428/23.07.2013 г., относно национална кампания “Достъп на младите хора до култура”.
 
VІІI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
42. Докладна записка от ижн.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-439/07.08.2013 г., относно кандидатстване с проектно предложение “Социална интеграция на хора с увреждания” пред Министерство на труда и социалната политика, фонд Социална закрила.
43. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-468/13.08.2013 г., относно кандидатстване на Община Асеновград с проектно предложение по Компонент 2 – “Грижа за деца в риск” на Програма BG06 “Деца и младежи в риск” по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
44. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-440/09.08.2013 г., относно отпускане на финансови средства за провеждане на събор на ловците и риболовците и организиране на състезания по ловна стрелба, риболов и киноложка изложба. (ПК по БФ)
45. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-441/09.08.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на граждани на община Асеновград. (ПК по БФ)
46. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-442/09.08.2013 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ)
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:  /п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/

 

Г Р А Ф И К  НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 19.08-22.08.2013 Г.
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
19.08.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
20.08.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
21.08.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
21.08.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
22.08.2013 Г. (четвъртък)
от 15.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
22.08.2013 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602


Валидно до: 28.08.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Община Асеновград обявява втори Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” Валидно до: 05.01.2015
Коледно-новогодишна програма на Община Асеновград Валидно до: 01.01.2015
Община Асеновград, уведомява гражданите и предприятията за сроковета за подаване на декларации по чл.17 ал.1 от НОАМИЦУи чл.7 Валидно до: 31.12.2014
54 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.12.2014
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. Валидно до: 10.12.2014
Анкетно проучване във връзка с извършване на Последваща оценка на изпълнението на ОПР на община Асеновград 2007-2013 г. Валидно до: 28.11.2014
Ученически игри по волейбол 2014/2015 Валидно до: 27.11.2014
Програма за Деня на християнското семейство 21 ноемрви Валидно до: 24.11.2014
Ученически игри по футбол и баскетбол 2014/2015 Валидно до: 20.11.2014
53 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.11.2014
Покана за участие в обществено обсъждане за ИПГВР - град Асеновград Валидно до: 14.11.2014
Във връзка с изплащане на възнагражденията на СИК за участие в изборите, Община Асеновград съобщава Валидно до: 13.11.2014
Изтича срока за плащане на II вноска на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС Валидно до: 11.11.2014
Община Асеновград уведомява гражданите, че плащането на месечна такса за лека гаражна клетка е до 05 число на текущия месец Валидно до: 11.11.2014
Две седмици честваме празника на будителите Валидно до: 10.11.2014
52 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.10.2014
Покана за участие във фокус групи, ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 14.10.2014
Публично обсъждане на културния календар на община Асеновград за 2015г. Валидно до: 09.10.2014
Със заповед на кмета се забранява продажбата на алкохол Валидно до: 06.10.2014
Общинска администрация Асеновград провежда кратко социологическо проучване по проект "Разработване на ИПГВР", финансиран по ОПРР Валидно до: 03.10.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм