Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


33 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 33-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 10.07.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4
от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи  
 
І. Отчет за дейността на Общински съвет – Асеновград и неговите комисии за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-420/26.06.2013 г., относно молби на търговци – наематели на обекти и терени общинска собственост, находящ се на Общински пазар Асеновград за удължаване срока на договорите за наем с 5 години.
2. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-419/26.06.2013 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар Асеновград.
3. Предложение от Манол Генов -Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-421/27.06.2013 г., относно учредяване на възмездно право на ползване върху общински поземлени имоти /земеделски територии/ в землището на с.Мулдава на НВГ “Кариери” ООД.
4. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-393/25.06.2013 г., относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общинския поземлен фонд на НЧ “Светлина Златовръх 1929”.
5. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-408/25.06.2013 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Терен № 8 с площ 16 кв.м., находящ се в УПИ ІІ-жил.застрояване и магазини, кв.207 по плана на Асеновград.
6. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-409/26.06.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Добростан. (ПК по БФ)
7. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-395/25.06.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Бор. (ПК по БФ)
8. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-396/25.06.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 37633.100.235 по КК на с.Козаново. (ПК по БФ)
9. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-397/25.06.2013 г., относно продажба на 5 броя земеделска земя в землището на с.Мулдава. (ПК по БФ)
10. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-398/25.06.2013 г., относно продажба на 2 броя незастроени поземлени имоти с КИ №№ 00702.526.252 и 00702.526.253 по КК на Асеновград. (ПК по БФ)
11. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-399/25.06.2013 г., относно продажба на незастроени поземлени имоти с №№ 00702.530.232, 00702.530.233 и 00702.530.246 по КК на Асеновград. (ПК по БФ)
12. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-400/25.06.2013 г., относно продажба на земеделска земя в с.Патриарх Евтимово, м. “Кабата” с КИ № 55590.27.200. (ПК по БФ)
13. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-401/25.06.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Леново, с кад.№№ 43298.910.9 и 43298.910.14. (ПК по БФ)
14. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-402/25.06.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на кв.Долни Воден с КИ № 99088.132.4. (ПК по БФ)
15. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-403/25.06.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на гр.Асеновград, м. “Параколово” с кад. №№ 00702.27.735 и 00702.27.374. (ПК по БФ)
16. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-404/25.06.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Горнослав, с кад. №№ 16955.37.115 и 16955.37.118. (ПК по БФ)
17. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-405/25.06.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на кв.Долни Воден, м. “Кайнака” с КИ № 99088.38.16. (ПК по БФ)
18. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-406/25.06.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Конуш с кад. №№ 38385.99.280 и 38385.154.272. (ПК по БФ)
19. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-407/25.06.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Новаково с КИ № 51830.161.101. (ПК по БФ)
20. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-392/25.06.2013 г., относно приемане на решение за изменение на решение № 695 от 30.01.2013 г. на Общински съвет - Асеновград.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
21. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-386/25.06.2013 г., относно промяна на Инвестиционна програма на Община Асеновград за 2013 г. (ПК по БФ)
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-379/21.06.2013 г., относно премахване на освидетелствани по реда на чл.195 от ЗУТ като самосрутващи се и вредни в санитарно отношение общински сгради.
23. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-388/25.06.2013 г., относно приемане на схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваем обект в кв.Баделема – УПИ ХVІ-270, търговия, кв.386 по плана на гр.Асеновград.
24. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-389/25.06.2013 г., относно актуализация на схеми по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти за продажба на печатни произведения, цигари и пакетирани стоки в гр.Асеновград.
25. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-390/25.06.2013 г., относно приемане на актуализирани схеми по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти в с.Нареченски бани.
26. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-391/25.06.2013 г., относно приемане на схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваем обект в УПИ VІІІ-зеленина, кв.107 по плана на гр.Асеновград.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-410/26.06.2013 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ ІІ-обществена сграда, кв.260 по регулационния план на гр.Асеновград.
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-411/26.06.2013 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПР/ за УПИ ІІ-300, кв.13 по регулационния план на с.Козаново.
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-415/26.06.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 00702.24.994 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-417/26.06.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.224.38 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-418/26.06.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.232.62 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-412/26.06.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ 00702.18.345 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно строителство”.
33. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-413/26.06.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот КИ 49309.10.190 по КК на с.Мулдава, община Асеновград.
34. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-414/26.06.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот КИ 99088.21.4 по КК на кв.Долни Воден, гр.Асеновград.
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-416/26.06.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот КИ 99088.16.1 по КК на кв.Долни Воден, гр.Асеновград.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-387/25.06.2013 г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград за 2013 г.
37. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-385/25.06.2013 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Асеновград за 2013 г. по извънбюджетна сметка 7443.
38. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-378/21.06.2013 г., относно свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на “Тракия Еко” АД.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
39. Становище от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-148/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на писателя Георги Стоянов за издаване на книгата “Тигрово око”.
40. Становище от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-149/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Елена Кирилова Славкова за издаване на книга “Светлина в очите”.
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
41. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-377/20.06.2013 г., относно утвърждаване промяна в състава на Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
42. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-380/24.06.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на граждани на община Асеновград. (ПК по БФ)
43. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-384/24.06.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Феризе Садък Байрям. (ПК по БФ)
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п /
                                                                         /д-р Светозар Шуманов/
 
 
Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.07-04.07.2013 Г.
 
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
01.07.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
02.07.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
02.07.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
03.07.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
04.07.2013 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 
 
 

 


Валидно до: 10.07.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Поздравление на кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай Възкресение Христово Валидно до: 22.04.2014
Община Асеновград обявява Втори национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора” Валидно до: 21.04.2014
43 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.04.2014
Възможност за обучение в Русия Валидно до: 31.03.2014
Покана за първа пресконференция по проект "Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период" Валидно до: 28.03.2014
Покана за заключителна пресконференция Валидно до: 24.03.2014
Покана за участие във фокус групи за разработване на Общинския план за развитие на община Асеновград 2014-2020 г. Валидно до: 21.03.2014
42 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.03.2014
Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 14.03.2014
Дирекция "Бюро по труда"- гр. Асеновград, обявява процедура по насърчителни мерки от ЗНЗ Валидно до: 10.03.2014
Да се поклоним пред паметта на Левски Валидно до: 19.02.2014
Отдел „Местни приходи” няма да работят за времето от 12.00 ч. до 17.00 ч. на 14.02.2014 г. Валидно до: 14.02.2014
Поради изключване на захранването на GSM антена на MTel, уведомяваме жителите на с. Мулдава и околните села за възможни смущения Валидно до: 14.02.2014
41 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 12.02.2014
Община Асеновград oбявява II кулинарен конкурс за "Най-вкусни станимашки сармички" Валидно до: 31.01.2014
40 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.01.2014
Обява за национален поетичен конкурс "Наздравица за любовта" Валидно до: 24.01.2014
Публично обсъждане на проект на Инвестиционната програма за 2014 г. и отчета на бюджета за 2013 г. Валидно до: 23.01.2014
Община Асеновград обявява регламента за участие в традиционния конкурс „Най-добро домашно вино” Валидно до: 15.01.2014
Празнично поздравление на кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 02.01.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм