Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


32 - ро РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 32-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 19.06.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет-Асеновгради е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-248/07.05.2013 г., относно молба от ЕТ “Исаков – Райчо Исаков” наемател на Павилион № 9, находящ се на Общински пазар Асеновград.
2. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-249/07.05.2013 г., относно молба от ЕТ “Исаков – Райчо Исаков” наемател на Павилион № 8, находящ се на Общински пазар Асеновград.
3. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-250/07.05.2013 г., относно молба от ЕТ “Златка Маданкова” наемател на Магазин № 4, находящ се на Общински пазар Асеновград.
4. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-251/07.05.2013 г., относно молба от ЕТ “Димитър Калканов – Вера Калканова” наемател на Магазин № 3, находящ се на Общински пазар Асеновград.
5. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-252/07.05.2013 г., относно молба от Валентин Сурталов, представител на “СОНИКО 2” ЕООД, наемател на Павилион № 11, находящ се на Общински пазар Асеновград.
6. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-253/09.05.2013 г., относно молба от ЕТ “Милена – 90 – Йордан Йорданов” наемател на Магазин № 5, находящ се на Общински пазар Асеновград.
7. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-373/06.06.2013 г., относно молби на търговци – наематели на обекти и терени общинска собственост, находящи се на Общински пазар Асеновград за удължаване срока на договорите за наем с 5 години.
8. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-342/04.06.2013 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящи се в Търговски център – подплощадно пространство, гр.Асеновград.
9. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-325/04.06.2013 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Терен № 7 с площ 30 кв.м., находящ се в кв.207, УПИ ІІ-жилищно застрояване и магазини по плана на гр.Асеновград.
10. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-326/04.06.2013 г., относно заявление от д-р Айдън Рафет Идриз.
11. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-370/05.06.2013 г., относно заявление от д-р Руси Александров Александров.
12. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-372/06.06.2013 г., относно заявление от ЕТ “Д-р Петър Струменлиев – АИППМП”, представляван от д-р Петър Струменлиев.
13. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-318/04.06.2013 г., относно продажба на земеделска земя с КИ № 06029.107.25 в землището на с.Боянци, м.”Бахчите/Елхите”. (ПК по БФ)
14. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-319/04.06.2013 г., относно продажба на земеделска земя в с.Долнослав, м.”Св.Пантелей” с КИ № 22839.42.11. (ПК по БФ)
15. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-320/04.06.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Долнослав, м.”Еловиците” с КИ № 22839.26.14 и 22839.26.15. (ПК по БФ)
16. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-321/04.06.2013 г., относно продажба на земеделска земя в землището на с.Долнослав с КИ № 22839.45.11, 22839.3.13 и 22839.3.183. (ПК по БФ)
17. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-322/04.06.2013 г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 73147.70.8 по КК на с.Три могили. (ПК по БФ)
18. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-316/04.06.2013 г., относно разпореждане с незастроени имоти – частна общинска собственост, находящи се в урбанизираната територия на с.Леново. (ПК по БФ)
19. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-317/04.06.2013 г., относно разпореждане с незастроени имоти – частна общинска собственост, находящи се в урбанизираната територия на с.Червен. (ПК по БФ)
20. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-323/04.06.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Долнослав.
21. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-336/04.06.2013 г., относно даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от поземлен имот с КИ № 37633.50.131 по КК на с.Козаново.
22. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-337/04.06.2013 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в землището на с.Добростан.
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
23. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-275/09.05.2013 г., относно изменение на ПУП – план за регулация на УПИ І-общежитие, кв.87 по регулационния план на гр.Асеновград.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-334/04.06.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ № 22839.40.1 по КК на с.Долнослав за жилищно застрояване и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-331/04.06.2013 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.37.59 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-338/04.06.2013 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП /ПРЗ/ промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ 00702.23.314 по КК на гр.Асеновград за “Автосервиз, магазини и офиси” и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура – ел.провод и водопровод.
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-339/04.06.2013 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП /ПРЗ/ промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ 00702.22.159 по КК на гр.Асеновград за “Складова база и офис” и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура – ел.провод и водопровод.
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-340/04.06.2013 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП /ПРЗ/ промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с КИ 00702.22.65 по КК на гр.Асеновград за “Производство на пластмасови изделия” и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура – ел.провод и водопровод.
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-329/04.06.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот КИ 99087.21.64 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград.
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-330/04.06.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот КИ 99087.231.10 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград.
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-335/04.06.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ № 00702.18.107 и КИ № 00702.18.108 по КК на гр.Асеновград за жилищно застрояване.
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-341/04.06.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 99087.17.30 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за “Автоморга с магазин за авточасти – втора употреба”.
33. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-327/04.06.2013 г., относно прилагане на разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Йоанна Атанасова.
34. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-328/04.06.2013 г., относно прилагане на разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от Ангел Михайлов.
35. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-333/04.06.2013 г., относно прилагане на разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от ЗОЗЗ във връзка със заявление от “ИНТЕР СИМ” ЕООД, представляван от Атанас Карагьозов.
36. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-374/07.06.2013 г., относно именуване на улица в кв.Баделема, гр.Асеновград.
ІІІ. Постоянна комисия Правна:
37. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-324/04.06.2013 г., относно приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и стратегия за управление на общинската собственост. (ПК по ОС)
38. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-332/04.06.2013 г., относно приемане на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд. (ПК по ОС)
39. Предложение от Божидар Малинов-председател на групата общински съветници от БСП с вх.№ С-18/07.06.2013 г., относно попълване състава на ПК по Екология.
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
40. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-307/23.05.2013 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград.
41. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-315/04.06.2013 г., относно предоставяне за безвъзмездно ползване на “МБАЛ – Асеновград” ЕООД медицинска апаратура – Апарати за хемодиализа – собственост на Община Асеновград. (ПК по ЗСД)
ІV. Постоянна комисия по Образование и култура:
42. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-312/03.06.2013 г., относно приемане на Програма за развитие на образованието в община Асеновград за периода 2014-2020 година.
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
43. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-310/03.06.2013 г., относно стартиране на процедура по частична акредитация на “МБАЛ – Асеновград” ЕООД за практическо обучение на студенти и специализанти.
44. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-311/03.06.2013 г., относно приемане на Програма за развитие на здравеопазването в Община Асеновград за периода 2014-2020 година.
45. Предложение от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-314/03.06.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на граждани на община Асеновград. (ПК по БФ)
46. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-308/31.05.2013 г., относно молба от Съдика Рамадан Рюстем за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по ОС)
47. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-309/31.05.2013 г., относно молба от Мукадес Рамадан Юнуз за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по ОС)
 
  
 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                                   /Ферди Кадир/
 

 

 

Г Р А Ф И К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 10.06-13.06.2013 Г.
 
  

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
10.06.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
11.06.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
11.06.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
12.06.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
12.06.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
13.06.2013 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 
 

 


Валидно до: 19.06.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Община Асеновград обявява Втори национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора” Валидно до: 21.04.2014
43 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.04.2014
Възможност за обучение в Русия Валидно до: 31.03.2014
Покана за първа пресконференция по проект "Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период" Валидно до: 28.03.2014
Покана за заключителна пресконференция Валидно до: 24.03.2014
Покана за участие във фокус групи за разработване на Общинския план за развитие на община Асеновград 2014-2020 г. Валидно до: 21.03.2014
42 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.03.2014
Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 14.03.2014
Дирекция "Бюро по труда"- гр. Асеновград, обявява процедура по насърчителни мерки от ЗНЗ Валидно до: 10.03.2014
Да се поклоним пред паметта на Левски Валидно до: 19.02.2014
Отдел „Местни приходи” няма да работят за времето от 12.00 ч. до 17.00 ч. на 14.02.2014 г. Валидно до: 14.02.2014
Поради изключване на захранването на GSM антена на MTel, уведомяваме жителите на с. Мулдава и околните села за възможни смущения Валидно до: 14.02.2014
41 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 12.02.2014
Община Асеновград oбявява II кулинарен конкурс за "Най-вкусни станимашки сармички" Валидно до: 31.01.2014
40 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.01.2014
Обява за национален поетичен конкурс "Наздравица за любовта" Валидно до: 24.01.2014
Публично обсъждане на проект на Инвестиционната програма за 2014 г. и отчета на бюджета за 2013 г. Валидно до: 23.01.2014
Община Асеновград обявява регламента за участие в традиционния конкурс „Най-добро домашно вино” Валидно до: 15.01.2014
Празнично поздравление на кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 02.01.2014
КОЛЕДНО–НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Валидно до: 31.12.2013

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм