Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


27 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 27-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 27.02.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4
от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии  и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-21/15.02.2013 г., относно Решение № 694/30.01.2013 г. на Общински съвет – Асеновград. (ПК по ОС и ПК ПРАВНА)
 
І. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-85/13.02.2013 г., относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Асеновград за 2012 г. /ВСИЧКИ ПК/
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-75/12.02.2013 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост.
2. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-83/12.02.2013 г., относно отпадане под наем на обект – Помещение с площ 98.00 кв.м., част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в избения етаж в сграда читалище, построена в УПИ /пар./ І – културен дом, СОНС, кв.41 по плана на кв.Долни Воден. (ПК по БФ)
3. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-82/12.02.2013 г., относно докладна от Управителя на Дейност “Инспекторат, паркинги и гаражи” за предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижим имот – частна общинска собственост.
4. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-76/12.02.2013 г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери и пасища от общинския поземлен фонд в землище село Новаково, Община Асеновград за 2013 г., включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели за общо и индивидуално ползване, съгласие за тяхното предоставяне и годишен план за паша.
5. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-86/13.02.2013 г., относно даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.23.21 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
6. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-87/13.02.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Врата. (ПК по БФ)
7. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-88/13.02.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 16955.27.62 по КК на с.Горнослав. (ПК по БФ)
8. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-89/13.02.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 49151.19.206 по КК на с.Мостово. (ПК по БФ)
 
ІІІ.Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
9. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-81/12.02.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ № 43298.51.1 ПИ с КИ № 43298.51.46 по кадастралната карта на с.Леново за гъбопроизводство и компостна площадка и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
10. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-80/12.02.2013 г., относно допълване на Решение № 613, взето на 23-тото Редовно заседание с Протокол № 23 от 21.11.2012 г.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
11. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-77/12.02.2013 г., относно приемане на отчета на бюджета на Община Асеновград за 2012 г. /ВСИЧКИ ПК/
12. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-78/12.02.2013 г., относно отчет за състоянието на общинския дълг за 2012 г. /ВСИЧКИ ПК/
13. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-79/12.02.2013 г., относно приемане на отчета на извънбюджетните сметки и фондове на Община Асеновград за 2012 г. /ВСИЧКИ ПК/
14. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-54/07.02.2013 г., относно създаване на Общинско предприятие “Туризъм” гр.Асеновград и приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинското предприятие “Туризъм” гр.Асеновград. /ПК по ОК/
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-57/08.02.2013 г., относно Инвестиционна програма на Община Асеновград за 2013 г. /ВСИЧКИ ПК/
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-59/08.02.2013 г., относно приемане на бюджета на Община Асеновград за 2013 г. /ВСИЧКИ ПК/
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-58/08.02.2013 г., относно определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и приемане на бюджетните им сметки за 2013 г. /ВСИЧКИ ПК/
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
18. Докладна записка от кмета на с.Боянци вх.№ К-2/15.02.2013 г., относно построяване на войнишки паметник на загиналите бивши жители на село Боянци.
 
. Постоянна комисия по Екология:
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-56/08.02.2013 г., относно изменение и допълнение на Решение № 659/19.12.2012 г.
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
20. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-46/22.01.2013 г., относно определяне на помощта за погребение за самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. /ПК по БФ/
21. Докладна записка от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-55/08.02.2013 г., относно молба от Йордан Петров за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
22. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-84/12.02.2013 г., разкриване на комплекс за социални услуги “Гергана” – с.Нареченски бани, община Асеновград.
23. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-63/11.02.2013 г., относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици пътуващи от с.Конуш и с.Избегли.
24. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-64/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Георгиев Трачев за детето Георги Иванов Трачев.
25. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-65/11.02.2013 г., относно молба от Ажер Рамаданова Наимова за отпускане на еднократна социална помощ.
26. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-66/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Марийка Анастасова Гуглева.
27. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-67/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Зехра Ахмед Халил.
28. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-68/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Донка Георгиева Бадева.
29. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-69/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Христина Василева Грозева.
30. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-70/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Айтен Бехчет Коджаемин.
31. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-71/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Иванов Костадинов.
32. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-72/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Величка Атанасова Топалова.
33. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-73/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Халил Рашидов Ферхадов. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                      /д-р Светозар Шуманов/

 

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 18.02-21.02.2013 Г. 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
18.02.2013Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
18.02.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
19.02.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
19.02.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
20.02.2013 Г. (сряда)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.02.2013 Г. (сряда)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21.02.2013 Г. (сряда)
от 16.30 ч. ет.6, стая 602

 

 


Валидно до: 27.02.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Обществена трапезария в Асеновград ще се открие на 15 юли 2013г. Валидно до: 15.07.2013
33 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 10.07.2013
Община Асеновград уведомява населението, че публикува График за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията Валидно до: 05.07.2013
МИЕТ уведомява Община Асеновград, че е предоставено на концесия мраморното находище „Старите колиби” край с. Мулдава Валидно до: 21.06.2013
32 - ро РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.06.2013
Покана за представяне на проектни идеи по проект eReNet Валидно до: 31.05.2013
Поздрав на президента на Република България Росен Плевнелиев по случай празника на Асеновград Валидно до: 26.05.2013
МАЙСКИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ-ПРОГРАМА Валидно до: 26.05.2013
30 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.05.2013
Общината ще предвижва инвалиди до изборната секция Валидно до: 13.05.2013
Забранява се продажбата на алкохол от 20:00 ч. в деня за размисъл 11-ти май. Валидно до: 13.05.2013
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 12.05.2013 г. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД СЪОБЩАВА: Валидно до: 12.05.2013
Община Асеновград обявява конкурс за длъжността Директор на детска ясла и детска млечна кухня Валидно до: 07.05.2013
ЗАПОВЕД № 238 НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ ЗЕМЕДЕЛИЕ “ – ПЛОВДИВ Валидно до: 05.05.2013
Министерството на физическото възпитание и спорта на Република България стартира мащабно проучване Валидно до: 30.04.2013
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСА СМЕТ ВЪВЕЖДА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ Валидно до: 30.04.2013
Зов за помощ Валидно до: 30.04.2013
Обявени места за служба в доброволния резерв Валидно до: 30.04.2013
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 29.04.2013
Покана във връзка с провеждане на консултации на 05.04.2013 г. в Община Асеновград Валидно до: 11.04.2013

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм