Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


27 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 27-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 27.02.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4
от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии  и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-21/15.02.2013 г., относно Решение № 694/30.01.2013 г. на Общински съвет – Асеновград. (ПК по ОС и ПК ПРАВНА)
 
І. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-85/13.02.2013 г., относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Асеновград за 2012 г. /ВСИЧКИ ПК/
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-75/12.02.2013 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост.
2. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-83/12.02.2013 г., относно отпадане под наем на обект – Помещение с площ 98.00 кв.м., част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в избения етаж в сграда читалище, построена в УПИ /пар./ І – културен дом, СОНС, кв.41 по плана на кв.Долни Воден. (ПК по БФ)
3. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-82/12.02.2013 г., относно докладна от Управителя на Дейност “Инспекторат, паркинги и гаражи” за предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижим имот – частна общинска собственост.
4. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-76/12.02.2013 г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери и пасища от общинския поземлен фонд в землище село Новаково, Община Асеновград за 2013 г., включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели за общо и индивидуално ползване, съгласие за тяхното предоставяне и годишен план за паша.
5. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-86/13.02.2013 г., относно даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.23.21 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
6. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-87/13.02.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Врата. (ПК по БФ)
7. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-88/13.02.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 16955.27.62 по КК на с.Горнослав. (ПК по БФ)
8. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-89/13.02.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 49151.19.206 по КК на с.Мостово. (ПК по БФ)
 
ІІІ.Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
9. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-81/12.02.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ № 43298.51.1 ПИ с КИ № 43298.51.46 по кадастралната карта на с.Леново за гъбопроизводство и компостна площадка и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
10. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-80/12.02.2013 г., относно допълване на Решение № 613, взето на 23-тото Редовно заседание с Протокол № 23 от 21.11.2012 г.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
11. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-77/12.02.2013 г., относно приемане на отчета на бюджета на Община Асеновград за 2012 г. /ВСИЧКИ ПК/
12. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-78/12.02.2013 г., относно отчет за състоянието на общинския дълг за 2012 г. /ВСИЧКИ ПК/
13. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-79/12.02.2013 г., относно приемане на отчета на извънбюджетните сметки и фондове на Община Асеновград за 2012 г. /ВСИЧКИ ПК/
14. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-54/07.02.2013 г., относно създаване на Общинско предприятие “Туризъм” гр.Асеновград и приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинското предприятие “Туризъм” гр.Асеновград. /ПК по ОК/
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-57/08.02.2013 г., относно Инвестиционна програма на Община Асеновград за 2013 г. /ВСИЧКИ ПК/
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-59/08.02.2013 г., относно приемане на бюджета на Община Асеновград за 2013 г. /ВСИЧКИ ПК/
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-58/08.02.2013 г., относно определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и приемане на бюджетните им сметки за 2013 г. /ВСИЧКИ ПК/
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
18. Докладна записка от кмета на с.Боянци вх.№ К-2/15.02.2013 г., относно построяване на войнишки паметник на загиналите бивши жители на село Боянци.
 
. Постоянна комисия по Екология:
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-56/08.02.2013 г., относно изменение и допълнение на Решение № 659/19.12.2012 г.
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
20. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-46/22.01.2013 г., относно определяне на помощта за погребение за самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. /ПК по БФ/
21. Докладна записка от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-55/08.02.2013 г., относно молба от Йордан Петров за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
22. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-84/12.02.2013 г., разкриване на комплекс за социални услуги “Гергана” – с.Нареченски бани, община Асеновград.
23. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-63/11.02.2013 г., относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици пътуващи от с.Конуш и с.Избегли.
24. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-64/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Георгиев Трачев за детето Георги Иванов Трачев.
25. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-65/11.02.2013 г., относно молба от Ажер Рамаданова Наимова за отпускане на еднократна социална помощ.
26. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-66/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Марийка Анастасова Гуглева.
27. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-67/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Зехра Ахмед Халил.
28. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-68/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Донка Георгиева Бадева.
29. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-69/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Христина Василева Грозева.
30. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-70/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Айтен Бехчет Коджаемин.
31. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-71/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Иванов Костадинов.
32. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-72/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Величка Атанасова Топалова.
33. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-73/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Халил Рашидов Ферхадов. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                      /д-р Светозар Шуманов/

 

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 18.02-21.02.2013 Г. 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
18.02.2013Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
18.02.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
19.02.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
19.02.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
20.02.2013 Г. (сряда)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.02.2013 Г. (сряда)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21.02.2013 Г. (сряда)
от 16.30 ч. ет.6, стая 602

 

 


Валидно до: 27.02.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 18.12.2013
Публично обсъждане на материали за проекта на бюджета за 2014г. и разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014г. Валидно до: 29.11.2013
37 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.11.2013
Асеновград празнува две седмици Деня на народните будители. Валидно до: 01.11.2013
36 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 30.10.2013
Честит Димитровден, скъпи съграждани! Валидно до: 26.10.2013
Търсят се специалисти по проекта „Работилница за родители” Валидно до: 04.10.2013
Конкурс за журналисти „Наградата на общините” Валидно до: 04.10.2013
35 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 25.09.2013
Програма на община Асеновград по случай 22 септември-Ден на българската независимост Валидно до: 19.09.2013
Продължават ремонтните дейности в три детски заведения Валидно до: 16.09.2013
Продължават ремонтните дейности в три детски заведения Валидно до: 02.09.2013
График за работата на общинските детски градини обхванати от Проекта за енергийна ефективност през летния период Валидно до: 31.08.2013
От 01.08.2013 г. Община Асеновград въвежда временно лятно работно време Валидно до: 30.08.2013
34 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.08.2013
Обява за вакантни длъжности за военнослужещи Валидно до: 21.08.2013
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Пловдив Валидно до: 18.08.2013
110 г. от Илинденско-Преображенското въстание Валидно до: 01.08.2013
Честваме 176 г. от рождението на Васил Левски Валидно до: 18.07.2013
Обществена трапезария в Асеновград ще се открие на 15 юли 2013г. Валидно до: 15.07.2013

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм