Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


27 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 27-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 27.02.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4
от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии  и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-21/15.02.2013 г., относно Решение № 694/30.01.2013 г. на Общински съвет – Асеновград. (ПК по ОС и ПК ПРАВНА)
 
І. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-85/13.02.2013 г., относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Асеновград за 2012 г. /ВСИЧКИ ПК/
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-75/12.02.2013 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост.
2. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-83/12.02.2013 г., относно отпадане под наем на обект – Помещение с площ 98.00 кв.м., част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в избения етаж в сграда читалище, построена в УПИ /пар./ І – културен дом, СОНС, кв.41 по плана на кв.Долни Воден. (ПК по БФ)
3. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-82/12.02.2013 г., относно докладна от Управителя на Дейност “Инспекторат, паркинги и гаражи” за предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижим имот – частна общинска собственост.
4. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-76/12.02.2013 г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери и пасища от общинския поземлен фонд в землище село Новаково, Община Асеновград за 2013 г., включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели за общо и индивидуално ползване, съгласие за тяхното предоставяне и годишен план за паша.
5. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-86/13.02.2013 г., относно даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.23.21 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
6. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-87/13.02.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Врата. (ПК по БФ)
7. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-88/13.02.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 16955.27.62 по КК на с.Горнослав. (ПК по БФ)
8. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-89/13.02.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 49151.19.206 по КК на с.Мостово. (ПК по БФ)
 
ІІІ.Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
9. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-81/12.02.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ № 43298.51.1 ПИ с КИ № 43298.51.46 по кадастралната карта на с.Леново за гъбопроизводство и компостна площадка и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
10. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-80/12.02.2013 г., относно допълване на Решение № 613, взето на 23-тото Редовно заседание с Протокол № 23 от 21.11.2012 г.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
11. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-77/12.02.2013 г., относно приемане на отчета на бюджета на Община Асеновград за 2012 г. /ВСИЧКИ ПК/
12. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-78/12.02.2013 г., относно отчет за състоянието на общинския дълг за 2012 г. /ВСИЧКИ ПК/
13. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-79/12.02.2013 г., относно приемане на отчета на извънбюджетните сметки и фондове на Община Асеновград за 2012 г. /ВСИЧКИ ПК/
14. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-54/07.02.2013 г., относно създаване на Общинско предприятие “Туризъм” гр.Асеновград и приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинското предприятие “Туризъм” гр.Асеновград. /ПК по ОК/
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-57/08.02.2013 г., относно Инвестиционна програма на Община Асеновград за 2013 г. /ВСИЧКИ ПК/
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-59/08.02.2013 г., относно приемане на бюджета на Община Асеновград за 2013 г. /ВСИЧКИ ПК/
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-58/08.02.2013 г., относно определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и приемане на бюджетните им сметки за 2013 г. /ВСИЧКИ ПК/
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
18. Докладна записка от кмета на с.Боянци вх.№ К-2/15.02.2013 г., относно построяване на войнишки паметник на загиналите бивши жители на село Боянци.
 
. Постоянна комисия по Екология:
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-56/08.02.2013 г., относно изменение и допълнение на Решение № 659/19.12.2012 г.
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
20. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-46/22.01.2013 г., относно определяне на помощта за погребение за самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. /ПК по БФ/
21. Докладна записка от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-55/08.02.2013 г., относно молба от Йордан Петров за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
22. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-84/12.02.2013 г., разкриване на комплекс за социални услуги “Гергана” – с.Нареченски бани, община Асеновград.
23. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-63/11.02.2013 г., относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици пътуващи от с.Конуш и с.Избегли.
24. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-64/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Георгиев Трачев за детето Георги Иванов Трачев.
25. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-65/11.02.2013 г., относно молба от Ажер Рамаданова Наимова за отпускане на еднократна социална помощ.
26. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-66/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Марийка Анастасова Гуглева.
27. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-67/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Зехра Ахмед Халил.
28. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-68/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Донка Георгиева Бадева.
29. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-69/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Христина Василева Грозева.
30. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-70/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Айтен Бехчет Коджаемин.
31. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-71/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Иванов Костадинов.
32. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-72/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Величка Атанасова Топалова.
33. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-73/11.02.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Халил Рашидов Ферхадов. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                      /д-р Светозар Шуманов/

 

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 18.02-21.02.2013 Г. 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
18.02.2013Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
18.02.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
19.02.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
19.02.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
20.02.2013 Г. (сряда)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.02.2013 Г. (сряда)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21.02.2013 Г. (сряда)
от 16.30 ч. ет.6, стая 602

 

 


Валидно до: 27.02.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Поздравление на кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай Възкресение Христово Валидно до: 22.04.2014
Община Асеновград обявява Втори национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора” Валидно до: 21.04.2014
43 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.04.2014
Възможност за обучение в Русия Валидно до: 31.03.2014
Покана за първа пресконференция по проект "Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период" Валидно до: 28.03.2014
Покана за заключителна пресконференция Валидно до: 24.03.2014
Покана за участие във фокус групи за разработване на Общинския план за развитие на община Асеновград 2014-2020 г. Валидно до: 21.03.2014
42 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.03.2014
Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 14.03.2014
Дирекция "Бюро по труда"- гр. Асеновград, обявява процедура по насърчителни мерки от ЗНЗ Валидно до: 10.03.2014
Да се поклоним пред паметта на Левски Валидно до: 19.02.2014
Отдел „Местни приходи” няма да работят за времето от 12.00 ч. до 17.00 ч. на 14.02.2014 г. Валидно до: 14.02.2014
Поради изключване на захранването на GSM антена на MTel, уведомяваме жителите на с. Мулдава и околните села за възможни смущения Валидно до: 14.02.2014
41 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 12.02.2014
Община Асеновград oбявява II кулинарен конкурс за "Най-вкусни станимашки сармички" Валидно до: 31.01.2014
40 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.01.2014
Обява за национален поетичен конкурс "Наздравица за любовта" Валидно до: 24.01.2014
Публично обсъждане на проект на Инвестиционната програма за 2014 г. и отчета на бюджета за 2013 г. Валидно до: 23.01.2014
Община Асеновград обявява регламента за участие в традиционния конкурс „Най-добро домашно вино” Валидно до: 15.01.2014
Празнично поздравление на кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 02.01.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм