Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


24- то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 24-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 19.12.2012 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4
от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-176/30.11.2012 г., относно решение № 607/21.11.2012 г. (ПК Правна и ОС)
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-665/28.11.2012 г., относно отдаване под наем на обект с КИ № 00702.527.150 – публична общинска собственост, находящ се в гр.Асеновград, кв.270, УПИ ІV-озеленяване и спорт. (ПК по БФ)
2. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-703/05.12.2012 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в землището на кв.Долни Воден и разпореждане с общинска собственост. (ПК по УРТО)
3. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-709/06.12.2012 г., относно учредяване право на строеж в поземлен имот 00702.515.407 по кадастралната карта на гр.Асеновград. (ПК по УРТО)
4. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-704/05.12.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост ТП “Текстил”, находящ се в гр.Асеновград, ул.”Княз Борис І”.(ПК по БФ)
5. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-705/05.12.2012 г., относно разпореждане с незастроени имоти – частна общинска собственост, находящи се в урбанизираната територия на с.Червен. (ПК по БФ)
6. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-707/05.12.2012 г., относно разпореждане с незастроен недвижим имоти – частна общинска собственост с КИ 80437.101.491 - с.Червен. (ПК по БФ)
7. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-706/05.12.2012 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Боянци. (ПК по БФ)
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
8. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-662/27.11.2012 г., относно промяна на Инвестиционна програма на Община Асеновград за 2012 г. (ВСИЧКИ ПК)
9. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-708/05.12.2012 г., относно молба от д-р Маруся Писанец – управител на “СМДЛ Писанец” ООД за одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ.
10. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-696/04.12.2012 г., относно актуализация на схеми по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми гаражни клетки в гр.Асеновград.
11. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-681/03.12.2012 г., относно схеми по чл.36 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти за продажба на печатни произведения, цигари и пакетирани стоки в гр.Асеновград.
12. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-697/04.12.2012 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ № 99088.18.119 по кадастралната карта на кв.Долни Воден за складова база.
13. Докладна записка от Мюмюн Алиджик – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-693/04.12.2012 г., относно определяне броя таксиметрови автомобили работещи на територията на Община Асеновград за 2013 г.
14. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-695/04.12.2012 г., относно именуване на улици.
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-700/05.12.2012 г., относно приемане на План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Асеновград 2013-2020 г.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-683/04.12.2012 г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград за 2012 г. (ВСИЧКИ ПК)
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-663/28.11.2012 г., относно предоставен безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2012 г. по извънбюджетна сметка 7443.
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-688/04.12.2012 г., относно одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Асеновград от 01.01.2013г.
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-689/04.12.2012 г., относно определяне на численост на персонала за местните дейности и утвърждаване разходите за заплати през 2013 г.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-690/04.12.2012 г., относно определяне на размер на трудовите възнаграждения на кметовете от 01.01.2013 г.
21. Докладна записка от Мюмюн Алиджик – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-694/04.12.2012 г., относно средства за компенсиране на пътувания с ценови облекчения на граждани над 63 години и 8 месеца за мъжете и 60 години и 8 месеца за жените от град Асеновград, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст по вътрешноградските линии за 2013 година.
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-699/05.12.2012 г., относно изпълнение на проект “Изграждане на Център за настаняване от семеен тип – гр.Асеновград” № BG161PO001/1.1-12/2011/023 по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”(ПК по ЗСД)
 
V. Постоянна комисия по Екология:
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-691/04.12.2012 г., относно определяне размера на таксата за битови отпадъци и цени на услуги за 2013 г. на територията на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК)
 
VІ. Постоянна комисия Правна:
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-679/03.12.2012 г., относно приемане на Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК)
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-701/05.12.2012 г., относно предложение за приемане на Правилник за устройството, организацията и управлението на общинските пазари и тържища на територията на гр.Асеновград. (ВСИЧКИ ПК)
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-680/03.12.2012 г., относно приемане на изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Асеновград. (ПК по БФ)
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-698/04.12.2012 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ)
28. Предложение от Председателя на Общински съвет вх.№ С-43/05.12.2012 г., относно писмо от Администрацията на Президента на Република България вх.№ И-155/10.10.2012 г.
 
VІІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
29. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-668/30.11.2012 г., относно приемане на Декларация за достъп до спорт за социално включване на гражданите с интелектуални затруднения, жители на Община Асеновград. (ПК по ЗСД)
30. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-702/05.12.2012 г., относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Асеновград през 2013 г.
31. Предложение от ПК по Образование и култура вх.№ С-46/05.12.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата на проект за изграждане паметник на Аристи Чорбаджаков – Чорбаджака. (ПК по БФ)
32. Предложение от ПК по Образование и култура вх.№ С-44/05.12.2012 г., относно финансово подпомагане в областта на културата - проект на Красимир Панайотов за издаване на книга “Създателят на сетива”. (ПК по БФ)
 
VІІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
33. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-692/04.12.2012 г. относно приемане на план за действие на Община Асеновград за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2013-2014 година.
34. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-669/03.12.2012 г., относно кандидатстване на Община Асеновград по оперативна програма “Развитие на човешки ресурси”, приоритетна ос 5: “Социално включване и насърчаване на социалната икономика”.
35. Предложение от ПК по Образование и култура вх.№ С-45/05.12.2012 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Борисов Ковачев. (ПК по БФ)
36. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-670/03.12.2012 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шейри Идриз Шериф. (ПК по БФ)
37. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-671/03.12.2012 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Тодора Иванова Симеонова. (ПК по БФ)
38. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-672/03.12.2012 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Николай Владимиров Иванов. (ПК по БФ)
39. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-675/03.12.2012 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Айтен Бехчет Коджаемин. (ПК по БФ)
40. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-673/03.12.2012 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Асеновград. (ПК по БФ)
41.Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-678/03.12.2012 г., относно даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Халим Вели Халим по реда на чл.7, ал.2   т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
42.Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-677/03.12.2012 г., относно даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Сали Вели Халим по реда на чл.7, ал.2      т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
43.Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-676/03.12.2012 г., относно даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Кемил Вели Халим по реда на чл.7, ал.2   т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                         /д-р Светозар Шуманов/

 

 
 
Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 10.12-12.12.2012 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
10.12.2012Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
10.12.2012 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
11.12.2012 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
11.12.2012 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
12.12.2012 Г. (сряда)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
12.12.2012 Г. (сряда)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
12.12.2012 Г. (сряда)
от 16.30 ч. ет.6, стая 602

Валидно до: 19.12.2012

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Обществена трапезария в Асеновград ще се открие на 15 юли 2013г. Валидно до: 15.07.2013
33 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 10.07.2013
Община Асеновград уведомява населението, че публикува График за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията Валидно до: 05.07.2013
МИЕТ уведомява Община Асеновград, че е предоставено на концесия мраморното находище „Старите колиби” край с. Мулдава Валидно до: 21.06.2013
32 - ро РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.06.2013
Покана за представяне на проектни идеи по проект eReNet Валидно до: 31.05.2013
Поздрав на президента на Република България Росен Плевнелиев по случай празника на Асеновград Валидно до: 26.05.2013
МАЙСКИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ-ПРОГРАМА Валидно до: 26.05.2013
30 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.05.2013
Общината ще предвижва инвалиди до изборната секция Валидно до: 13.05.2013
Забранява се продажбата на алкохол от 20:00 ч. в деня за размисъл 11-ти май. Валидно до: 13.05.2013
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 12.05.2013 г. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД СЪОБЩАВА: Валидно до: 12.05.2013
Община Асеновград обявява конкурс за длъжността Директор на детска ясла и детска млечна кухня Валидно до: 07.05.2013
ЗАПОВЕД № 238 НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ ЗЕМЕДЕЛИЕ “ – ПЛОВДИВ Валидно до: 05.05.2013
Министерството на физическото възпитание и спорта на Република България стартира мащабно проучване Валидно до: 30.04.2013
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСА СМЕТ ВЪВЕЖДА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ Валидно до: 30.04.2013
Зов за помощ Валидно до: 30.04.2013
Обявени места за служба в доброволния резерв Валидно до: 30.04.2013
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 29.04.2013
Покана във връзка с провеждане на консултации на 05.04.2013 г. в Община Асеновград Валидно до: 11.04.2013

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм