Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


19-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД
НА 19-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
12.09.2012 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-520/27.08.2012 г., относно искане от Ивайло Мирчев – председател на Сдружение “Устремени” за предоставяне под наем на общински имот. (ПК по БФ)
2. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-524/28.08.2012 г., относно писма от Кремена Стоянова - председател на Сдружение “Паралелен свят” за предоставяне под наем на общински имот. (ПК по БФ)
3. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-525/28.08.2012 г., относно писмо от Георги Ковачев – координатор на “Гражданско движение ДНС – Общество срещу произвола” – община Асеновград за предоставяне под наем на общински имот. (ПК по БФ)
4. Предложение от Мюмюн Алиджик – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-551/29.08.2012 г. , относно молба от ЕТ “Гюнтер 61 – Яшар Сюлейман” наемател на Терен № 48, находящ се на Общински пазар – Асеновград.
5. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-521/27.08.2012 г., относно изменение на Приложение 1 към т.І от Решение № 223/18.06.2008 г. на Общински съвет – Асеновград.
6. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-541/29.08.2012 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 00702.515.405 по кадастралната карта на гр.Асеновград.
7. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-542/29.08.2012 г., относно даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с кадастрални идентификатори 31108.15.31, 31108.30.201 и 31108.30.233 по кадастралната карта на с.Златовръх.
8. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-543/29.08.2012 г., относно разпореждане с незастроен недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 02974.11.620 по кадастралната карта на с.Бачково. (ПК по БФ)
9. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-544/29.08.2012 г., относно разпореждане с незастроен недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 02974.11.659 по кадастралната карта на с.Бачково. (ПК по БФ)
10. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-545/29.08.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.22.169 по кадастралната карта на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
11. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-554/30.08.2012 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 99088.139.7 по кадастралната карта на кв.Долни Воден, гр.Асеновград. (ПК по БФ)
12. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-553/30.08.2012 г., относно даване на съгласие за изготвяне на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя в землището на кв.Долни Воден и разпореждане с общинска собственост. (ПК по УРТО)
13. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-555/30.08.2012 г., относно учредяване на възмездно право на ползване върху общински поземлени имоти /земеделска територия/ в землището на гр.Асеновград на “Литос Комерс” ООД. (ПК по БФ)
14. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-546/29.08.2012 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.
15. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-547/29.08.2012 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.
16. Предложение от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-548/29.08.2012 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.
17. Докладна записка от М.Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-523/28.08.2012 г., относно определяне земите от Общинския поземлен фонд, без мери и пасища, които могат да се отдават под наем за стопанската 2012/2013 г. и Тарифа за отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд при поливни условия и пустееща земя извън регулацията в Община Асеновград за стопанската 2012/2013 г. (ПК по БФ)
18. Докладна записка от М.Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-526/28.08.2012 г., относно одобряване на годишен план за ползване на дървесина в горските територии – общинска собственост.
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-522/27.08.2012 г., относно промяна на Инвестиционна програма на Община Асеновград за 2012 г. (ПК по БФ)
20. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-537/29.08.2012 г., относно актуализация на схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми съоръжения в кв.205 по плана на гр.Асеновград.
21. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-527/28.08.2012 г., относно откриване на процедура за промяна предназначение и включване в границите на урбанизираната територия на гр.Асеновград на имот КИ 00702.18.413 по кадастралната карта на гр.Асеновград за “Озеленяване, детска площадка и ТП”.
22. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-514/24.08.2012 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 99088.24.29 по кадастралната карта на кв.Долни Воден, гр.Асеновград за “Цех за производство на пластмасови изделия”.
23. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-515/24.08.2012 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 99088.436.1 по кадастралната карта на кв.Долни Воден, гр.Асеновград за “Жилищно строителство”.
24. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-516/24.08.2012 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 99087.18.156 по кадастралната карта на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за “Жилищно застрояване с магазин и офиси”.
25. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-517/24.08.2012 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 99087.18.157 по кадастралната карта на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за “Жилищно застрояване с магазин и офиси”.
26. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-518/24.08.2012 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за УПИ 18.92 – за жилищно строителство и УПИ 18.93 – за жилищно строителство по кадастралната карта на гр.Асеновград.
27. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-535/28.08.2012 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 49309.8.95 по кадастралната карта на с.Мулдава за “Жилищно строителство”.
28. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-534/28.08.2012 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 02974.15.106 по кадастралната карта на с.Бачково за “Промишлени нужди – производство и бутилиране на натурална изворна вода”.
29. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-536/29.08.2012 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 02974.15.106 и за част от ПИ с КИ № 02974.15.108, за която част е обособен нов проектен поземлен имот с идентификатор № 02974.15.111 по кадастралната карта на с.Бачково за “Промишлени нужди – производство и бутилиране на натурална изворна вода”.
30. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-539/29.08.2012 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на имот с КИ № 49309.24.3 по кадастралната карта на с.Мулдава за “Жилищно строителство”.
31. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-540/29.08.2012 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на имот с КИ № 99087.18.35 по кадастралната карта на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за “Жилищно строителство”.
32. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-528/28.08.2012 г., относно изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ V-обществена дейност кв.8 по регулационния план на ПЗ “Север”, гр.Асеновград.
33. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-529/28.08.2012 г., относно изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на част от кв.6 по регулационния план на с.Тополово.
34. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-530/28.08.2012 г., относно изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І-озеленяване, кв.2 по регулационния план на Стопански двор, гр.Асеновград.
35. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-531/28.08.2012 г., относно изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ ІІ-жилищно застрояване, обществено обслужване и ТП, кв.43 по регулационния план на гр.Асеновград.
36. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-552/30.08.2012 г., относно даване на съгласие за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура обект “път с.Мулдава – “Св.Петка”.
37. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-532/28.08.2012 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Филиз Мюмюн Мустафа.
38. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-533/28.08.2012 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Васил Филипов Трифонов и Марияна Емилова Митева.
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
39. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-513/22.08.2012 г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на общината за проект BG 051О001-1.1.03 по проект “Нов избор – развитие и реализация”.
40. Докладна записка от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-512/21.08.2012 г., относно средства за компенсиране на абонаментни карти за пътуване на ученици до 16-годишна възраст. (ПК по ОК)
41. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-550/29.08.2012 г., относно подаване на заявление за включване в списъка на допустимите общини за подпомагане по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.
ІV. Постоянна комисия Правна:
42. Докладна записка от М.Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-519/24.08.2012 г., относно определяне на лице по чл.181, ал.1, т.3 от Закона за горите, което ще осъществява управлението на горските територии собственост на Община Асеновград.
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
43. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-510/21.08.2012 г., относно утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2012/2013 година.
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
44. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-549/29.08.2012 г., относно приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ и ПК Правна)
45. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-511/21.08.2012 г., относно заявление от Председателя на спортна група за здраве “Асеновец” за отпускане на финансова помощ за участие в Национален спортен фестивал на възрастните. (ПК по БФ)
46. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-538/29.08.2012 г., относно отпускане на финансова помощ на председателя на Съюза на офицерите и сержантите от запада и резерва – Асеновград. (ПК по БФ)
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                     /д-р Светозар Шуманов/

 

 

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 03.09-05.09.2012 Г.
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
03.09.2012 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
03.09.2012 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
04.09.2012 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
04.09.2012 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
05.09.2012 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
05.09.2012 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 
 

Валидно до: 12.09.2012

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Обществена трапезария в Асеновград ще се открие на 15 юли 2013г. Валидно до: 15.07.2013
33 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 10.07.2013
Община Асеновград уведомява населението, че публикува График за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията Валидно до: 05.07.2013
МИЕТ уведомява Община Асеновград, че е предоставено на концесия мраморното находище „Старите колиби” край с. Мулдава Валидно до: 21.06.2013
32 - ро РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.06.2013
Покана за представяне на проектни идеи по проект eReNet Валидно до: 31.05.2013
Поздрав на президента на Република България Росен Плевнелиев по случай празника на Асеновград Валидно до: 26.05.2013
МАЙСКИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ-ПРОГРАМА Валидно до: 26.05.2013
30 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.05.2013
Общината ще предвижва инвалиди до изборната секция Валидно до: 13.05.2013
Забранява се продажбата на алкохол от 20:00 ч. в деня за размисъл 11-ти май. Валидно до: 13.05.2013
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 12.05.2013 г. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД СЪОБЩАВА: Валидно до: 12.05.2013
Община Асеновград обявява конкурс за длъжността Директор на детска ясла и детска млечна кухня Валидно до: 07.05.2013
ЗАПОВЕД № 238 НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ ЗЕМЕДЕЛИЕ “ – ПЛОВДИВ Валидно до: 05.05.2013
Министерството на физическото възпитание и спорта на Република България стартира мащабно проучване Валидно до: 30.04.2013
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСА СМЕТ ВЪВЕЖДА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ Валидно до: 30.04.2013
Зов за помощ Валидно до: 30.04.2013
Обявени места за служба в доброволния резерв Валидно до: 30.04.2013
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 29.04.2013
Покана във връзка с провеждане на консултации на 05.04.2013 г. в Община Асеновград Валидно до: 11.04.2013

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм