Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


15-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 15-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 13.06.2012 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от М.Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-405/28.05.2012 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост – Терен с площ 50 кв.м., находящ се в с.Нареченски бани, ул.”Родопи”, кв.8 по плана на с.Нареченски бани.
2. Предложение от М.Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-414/29.05.2012 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – публична общинска собственост – Язовир, находящ се в землището на с.Новаково, местността “Брященско”, имот № 51830.999.668 с площ 25.739 дка.
3. Предложение от М.Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-415/29.05.2012 г., относно отдаване под наем на язовир, находящ се в местността “Елока”, с.Новаково. (ПК по БФ)
4. Предложение от М.Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-416/29.05.2012 г., относно отдаване под наем на язовир, находящ се в местността “Локвата”, с.Новаково. (ПК по БФ)
5. Предложение от М.Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-417/29.05.2012 г., относно разпореждане с незастроен недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.532.306 по кадастралната карта на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
6. Предложение от М.Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-418/29.05.2012 г., относно разпореждане с незастроен недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.532.305 по кадастралната карта на гр.Асеновград. (ПК по БФ)
7. Предложение от М.Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-419/29.05.2012 г., относно разпореждане с незастроен недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 02974.11.611 по кадастралната карта на с.Бачково. (ПК по БФ)
8. Предложение от М.Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-420/29.05.2012 г., относно разпореждане с незастроени имоти – частна общинска собственост в стопански двор – с.Червен. (ПК по БФ)
9. Предложение от М.Генов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-427/30.05.2012 г., относно промяна в предназначението на общински имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Асеновград, кв.270, УПИ ІV-озеленяване и спорт.(ПК по ОК)
 
ІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
10. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-392/23.05.2012 г., относно промяна наименование на дейност “Гробищни паркове” и увеличаване числеността на персонала.
11. Докладна записка от М.Алиджик – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-426/29.05.2012 г., относно закриване на дейност “Пазари, тържища, паркинги и рекламна дейност” и създаване на две нови дейности – “Пазари и тържища” и “Инспекторат, паркинги и гаражи”.
12. Становище от М.Алиджик – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-424/29.05.2012 г., относно писмо на Изпълнителния директор на “Тракия Еко” АД.
13. Докладна записка от М.Алиджик – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-4254/29.05.2012 г., относно упълномощаване представителя на Община Асеновград в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ – Пловдив” АД за начина на гласуване по точките от дневния ред на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на “МБАЛ – Пловдив” АД. (ПК по ЗСД)
 
ІІІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
14. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-394/23.05.2012 г., относно предложение на проект: “Фестивал “Скейтборд на улицата 2012 г.” от Сдружение “Устремени” – Асеновград.
15. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-393/23.05.2012 г., относно промяна размера и разпределението на средствата за дейност “Спортни бази и спорт за всички”. (ПК по БФ)
 
ІV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
16. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-395/23.05.2012 г., относно молба от Димитър Кирилов Миндев за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да го обгрижва. (ПК по БФ)
17. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-396/23.05.2012 г., относно молба от Атанас Димитров Колев за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да го обгрижва. (ПК по БФ)
18. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-397/23.05.2012 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Мохамед Гул Маяняр. (ПК по БФ)
19. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-399/23.05.2012 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Апостол Илиев Пачалиев. (ПК по БФ)
20. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-400/23.05.2012 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Диана Генова Петрова. (ПК по БФ)
21. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-401/23.05.2012 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Емин Шабан Емин. (ПК по БФ)
22. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-421/29.05.2012 г., относно отпускане на финансови средства за лечението на Михаил Иванов Кашидов. (ПК по БФ)
23. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-402/23.05.2012 г., относно приемане на Тарифа за размера на таксите, които заплащат потребителите в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр.Асеновград.
24. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-403/23.05.2012 г., относно приемане на допълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Асеновград /2011-2015/ и допълнение на Оперативен план с времеви график по изпълнение на Стратегията.
25. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-404/23.05.2012 г., относно разкриване на Центрове за настаняване от семеен тип за деца – 2 броя, като държавно делегирани дейности и закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа “Гергана” – с.Нареченски бани, община Асеновград, считано от 01.01.2013 г.
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-244/14.03.2012 г., относно молба от Айтен Мехмед Шериф за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по ОС).
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-245/14.03.2012 г., относно молба от Георги Златков Михайлов за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по ОС).
 
V. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-423/29.05.2012 г., относно промяна на Инвестиционна програма на Община Асеновград за 2012 г. (ПК по БФ)
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-406/28.05.2012 г., относно присъединяване на населено място с.Изворово към населено място с.Бор, община Асеновград, обл.Пловдив.
30. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-407/29.05.2012 г., относно даване съгласие за изграждане на православен храм-параклис в УПИ І – болница, кв.306 по плана на гр.Асеновград.
31. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-408/29.05.2012 г., относно даване съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ ІІ-стадион, игрище, зеленина, УПИ ІІІ-ел.коридор, кв.23, УПИ І-за читалище, кметство и зеленина и УПИ ІІ-училище, кв.22 по регулационния план на с.Боянци.
32. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-422/29.05.2012 г., относно даване съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ ІІ-515.329, обществено обслужване, кв.139 по регулационния план на гр.Асеновград.
33. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-409/29.05.2012 г., относно издаване на заповед за изготвяне на ПУП – парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод на обект “МВЕЦ Наречен” и прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от “ТОП АГРО” ООД, представлявано от Георги Беловодски.
34. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-410/29.05.2012 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Айдън Рахим Рамадан, Айнур Расимов Рамаданов и Айваз Рахим Рамадан.
35. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-411/29.05.2012 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Гюнер Апти Шабан, Иван Ангелов Дойчев, Йордан Ангелов Дойчев и Елена Иванова Дойчева.
36. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-412/29.05.2012 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Мустафа Расим Хаджифейзула.
37. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-413/29.05.2012 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Илия Георгиев Георгиев.
38. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-428/31.05.2012 г., относно допълнение на схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти в кв.30 по плана на кв.Долни Воден, гр.Асеновград.
39. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-429/31.05.2012 г., относно актуализация на схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти в УПИ ІІ-общ.пазар, кв.21 по плана на ПЗ “Север”, гр.Асеновград.
40. Докладна записка от Манол Генов – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-430/31.05.2012 г., относно прокарване на отклонение на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през ПИ 00702.527.151, 00702.518.1, 00702.518.2 и 00702.518.157 по КК на гр.Асеновград. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                      /д-р Светозар Шуманов/

 

 

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 04.06-07.06.2012 Г.
 
  

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
04.06.2011 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
05.06.2011 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
05.06.2011 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
         06.06.2011 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
07.06.2011 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 13.06.2012

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

27 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.02.2013
Да се поклоним пред паметта на Васил Левски /1837 г.-1873 г./ Валидно до: 19.02.2013
Проектосписък на крайнонуждаещите се граждани за 2013 година Валидно до: 18.02.2013
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проект- бюджет 2013 г. и отчет за изпълнение на бюджет 2012 г. на Община Асеновград Валидно до: 08.02.2013
Община Асеновград подписа договор за проект "Ефективна и модерна администрация - Община Асеновград" Валидно до: 08.02.2013
Пехливанските борби в Асеновград-традиция и атракция Валидно до: 01.02.2013
Двадесет и първи конкурс „Най-добро домашно вино”- Да отпием глътка вино и да тропнем едно станимашко хоро с Виевската група Валидно до: 31.01.2013
Община Асеновград oбявява кулинарен конкурс за "Най-вкусните станимашки сармички" Валидно до: 31.01.2013
Община Асеновград представя уникалната за България ГИС за туристически атракции Валидно до: 31.01.2013
26- то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 30.01.2013
Община Асеновград уведомява избирателите, във връзка с провеждането на Националния референдум и предстоящи избори Валидно до: 27.01.2013
Справка в избирателните списъци за националния референдум на 27.01.2013 г. Валидно до: 27.01.2013
Информационен лист за националния референдум, насрочен на 27.01.2013 г. Валидно до: 27.01.2013
Община Асеновград обявява избирателни списъци за Национален референдум на 27.01.2013 г. Валидно до: 27.01.2013
Конкурс за най-добро домашно вино реколта 2012 година Валидно до: 18.01.2013
Община Асеновград уведомява, че изтича срока за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес за референдума на 27.01.2013 Валидно до: 13.01.2013
25-то ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 09.01.2013
КОЛЕДНО- НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА 2012 г. Валидно до: 31.12.2012
Коледно обръщение от кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 27.12.2012
Поздрав от побратимения руски град Стари Оскол по случай коледните и новогодишни празници. Валидно до: 26.12.2012

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм