Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


55-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА  ДНЕВЕН РЕД НА 55-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 22.06.2011 Г. (СРЯДА)
ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-200/04.05.2011 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 29581.2.11 по КК на с.Жълт камък. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
2. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-202/04.05.2011 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.23.399 по КК на гр.Асеновград, ПЗ Север (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
3. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-254/08.06.2011 г., относно разпореждане с незастроен недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 00702.522.143 по КК на гр.Асеновград, ул.Христо Ботев (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
4. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-256/08.06.2011 г., относно изменение на ПУП на гр.Асеновград за УПИ Х-общ., кв.80 и ликвидиране на съсобственост. (Бивш обреден дом) (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
5. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-174/06.04.2011 г., относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗСПЗЗ. (ПК по ЗАКОННОСТ).
6. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-241/08.06.2011 г., относно удължаване срока на договора за наем на обект-частна общинска собственост-помещение/павилионен тип/ с оборудване и склад с обща площ 58.71 кв.м. находящо се на бул. Марица, кв.71 по плана на Асеновград. (ПК по ЗАКОННОСТ).
7. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-208/04.05.2011 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост – Сграда с КИ 00702.532.108.2, находяща се в УПИ І-озеленяване, кв.364 по плана на Асеновград, кв.Лаково (ПК по БФ).
8. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-242/08.06.2011 г., относно отдаване под наем на обект “Ресторант-стол” част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се на пл.”Ак.Н.Хайтов” №9, пар.І-общински съвет, кв.195 по плана на Асеновград АПОС №28/15.04.1997 год. (ПК по БФ).
9. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-233/08.06.2011 г., относно провеждане на търг за отдаване под наем на части от поземлени имоти публична общинска собственост, използвани за денонощно паркиране на автомобили. (ПК по УТРО, ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
10. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-253/08.06.2011 г., относно докладна записка вх.№14-00-1570/27.04.2011 год. и докладна записка вх.№14-00-2076/03.06.2011 год. от Ерол Юсеинбаш-Директор на ОУ “Панайот Волов” кв.Долни Воден-Асеновград. (ПК по БФ, ПК по ОК).
11. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-237/08.06.2011 г., относно докладна записка вх.№13-00-66/05.05.2011 год. и докладна записка вх.№14-00-2043/01.06.2011 год. от Гергана Христозова- Директор на ОУ “Отец Паисий”-Асеновград. (ПК по БФ, ПК по ОК).
12. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-238/08.06.2011 г., относно отдаване под наем на язовир, находящ се в местността “Карабунар”, с.Леново (АПОС №2544/17.12.2007 год.) (ПК по БФ).
13. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-239/08.06.2011 г., относно отдаване под наем на язовир с площ 113.326 дка, находящ се в местността “Кавачетата”, с.Мулдава (АПОС №286/10.02.2000 год.) (ПК по БФ).
14. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-240/08.06.2011 г., относно отдаване под наем на язовир с площ 146.713 дка, находящ се в местността “Над язовира”, с.Избегли (АПОС №466/10.02.2000 год.) (ПК по БФ).
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-244/08.056.2011 год., относно закриване на процедура за приватизация на обект частна общинска собственост ПИ №00702.506.162 по КК на Асеновград, целия с площ 7656 кв.м.трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване-ниско застрояване, идентичен с УПИ V-383, стоп.дейност, кв.9 по плана на ПЗ “Север”, гр.Асеновград. (ПК по ЗАКОННОСТ).
 
ІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-258/08.06.2011 год., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Асеновград за 2011 год. по извънбюджетна сметка 7443.
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-236/08.06.2011 год., относно изменение и допълнение на Решение №1071/26.01.2011 год.-план-сметката на дейност “Чистота”(ПК по ЕКОЛОГИЯ).
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-222/04.05.2011 г., относно Схема по чл.56 от ЗУТ и Наредбата за преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Асеновград за 2005 год.
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-113/16.03.2011 год., относно молба вх.№94-И-455/09.12.2010 от Иван Захариев за одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ и Наредбата за преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Асеновград за 2005 год.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-246/08.06.2011 г., относно одобряване на комплексен проект в част ПУП – Парцеларен план за обект: “Нова кабелна линия 20кV между подстанция “Асеновград” в имот КИ 99087.38.3 по КК на кв.Горни Воден – гр.Асеновград и кабелни муфи до възлова електростанция Асеновград” в имот с КИ 00702.517.1 по КК на гр.Асеновград.
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-264/08.06.2011 г., относно съгласуване на ПУП (парцеларен план) за “Водоснабдяване група 40-те извора”-І етап: Реконструкция на участъка от РШ №1 в местността “Каваклийката” до РШ №2 с.Козаново.
22. Докладна записка от км ета на общината вх.№ ДЗ-245/08.06.2011 г., относно провеждане на процедура за промяна предназначение на земеделски имоти за разширение на гробищен парк гр.Асеновград. (ПК по ОС).
 
ІV. Постоянна комисия по Образование и култура:
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-259/08.06.2011 год., относно приемане на правилник за устройството и дейността на Исторически музей-Асеновград.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-125/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата на Стойчо Келмитрев за издаване на книга.(ПК по БФ)
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-155/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата на Никола Филипов за издаване на книга.(ПК по БФ)
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-217/04.05.2011 г., относно отпускане на финансови средства на Мохамед Гул Маяняр. (ПК по БФ)
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-234/08.06.2011 г., относно отпускане на финансови средства на Ангел Светлов Митков.(ПК по БФ)
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-235/08.06.2011 г., относно отпускане на финансови средства на Любен Ясенов Асенов.(ПК по БФ)
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-250/08.06.2011 г., относно отпускане на финансови средства на Георги Митрев Пасков.(ПК по БФ)
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-251/08.06.2011 г., относно отпускане на финансови средства на Айтен Бехчет Коджаемин.(ПК по БФ)
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-252/08.06.2011 г., относно отпускане на финансови средства на Камелия Анастасова Чернева.(ПК по БФ)
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-215/04.05.2011 г., относно молба от Севджан Рафетова Читальова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по ОС, ПК по ЗАКОННОСТ)
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                               /инж.Костадин Яков/
 

 

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 13.06-16.06.2011 Г.
  
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
13.06.2011Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
13.06.2011 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
14.06.2011 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
14.06.2011 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗАКОННОСТ
15.06.2011 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
15.06.2011 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16.06.2011 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 
 

 


Валидно до: 22.06.2011

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

20-то ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 30.09.2012
Писмо от МОСВ до жителите на община Асеновград, във връзка с тяхно искане Валидно до: 30.09.2012
Благодарствено писмо от д-р Асен Колев получи кмета на общината д-р Емил Караиванов по повод оказана компетентна помощ Валидно до: 30.09.2012
Военен отчет в Община Асеновград започва набирането на документи за служба в доброволния резерв Валидно до: 27.09.2012
Културна програма за нощта на галериите и музеите в Асеновград - 22 септември. Валидно до: 22.09.2012
Празнична програма за Деня на Независимостта Валидно до: 22.09.2012
Покана за публично обсъждане на “Програма за развитие на образованието в община Асеновград за периода 2014-2020 г.” Валидно до: 15.09.2012
Покана за публично обсъждане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Асеновград за периода 2014-2020 Валидно до: 14.09.2012
Покана за публично обсъждане на “Програма за развитие на здравеопазването в община Асеновград за периода 2014-2020 г.” Валидно до: 14.09.2012
Покана за публично обсъждане на “Програма за управление на социалните дейности в община Асеновград за периода 2014-2020 г.” Валидно до: 14.09.2012
19-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 12.09.2012
Общинска служба "Земеделие"-Асеновград обявява заседание на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ Валидно до: 31.08.2012
18-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 01.08.2012
Община Асеновград набира приемни семейства по Проект „И аз имам семейство” Валидно до: 01.08.2012
Програма на Община Асеновград по случай 175 г. от рождението на Апостола на свободата Васил Левски Валидно до: 18.07.2012
От 25.6.2012г. храната за диабетно болните в Асеновград ще се раздава в заведението „Трифон Зарезан” на ул. Ал.Стамболийски" 10 Валидно до: 15.07.2012
17-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 11.07.2012
Теренните археологически проучвания на НПК „Асенова крепост” за сезон 2012 г., Община А-д набира студенти за общи работници Валидно до: 10.07.2012
Покана за участие в публична среща по проект eReNet Валидно до: 04.07.2012
Фестивал на екстремните спортове „Асеновград – град Приключение” Валидно до: 01.07.2012

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм