Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


54-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 54-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 18.05.2011 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи  
 
 
І. Постоянна комисия по Образование и култура:
1. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-129/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата на Ивайло Мирчев за поддръжка на сайт с цел проучване, опазване и популяризиране на културно историческото наследство на общината.( ПК по БФ)
2. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-153/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на НЧ”Св.Преп.Паисий Хилендарски-1997”-гр.Асеновград за участие на танцова формация “Дивна” в национални фестивали.( ПК по БФ)
3. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-157/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата- на хор”Родопски звуци” при ТД”Безово”.( ПК по БФ)
4. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-158/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата на хор при МКПД “Димо Хаджидимов”.( ПК по БФ).
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
5. Предложение от кмета на общината вх.№45-ДЗ/02.02.2011 год., относно разпореждане с ДМА-частна общинска собственост-багер колесен –ЮМЗ/Беларус/-ПЕТ 0415(ПК по БФ).
6. Предложение от кмета на общината вх.№46-ДЗ/02.02.2011 год., относно разпореждане с ДМА-частна общинска собственост пътнически микробус- УАЗ 2206-държавен контролен номер- РВ 7865 ВА (ПК по БФ).
7. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-178/06.04.2011 год., относно разпореждане с незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 00702.533.269 по КК на гр.Асеновград, кв.Лозница. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
8. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-204/04.05.2011 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 72789.503.463 по КК на с.Тополово. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
9. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-198/04.05.2011 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 00702.508.216 по КК на гр.Асеновград. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
10. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-218/04.05.2011 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Боянци.
11. Доклад от кмета на общината вх.№ДЗ-194/03.05.2011 год., относно изпълнение на решение №1067/26.01.2011 год. на ОбС-Асеновград за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга по управление и поддържане на градските автобусни спирки по линиите за обществен превоз на пътници в гр.Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
12. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-203/04.05.2011 г., относно учредяване право на надстрояване на сграда, построена в поземлен имот 00702.509.116 по КК на гр.Асеновград. (ПК по УРТО)
13. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-205/04.05.2011 г., относно намаляване на наемната цена на Помещения с обща площ 51.94 кв.м., находящи се в кв.Долни Воден, с предназначение “извършване на здравни дейности”. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
14. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-206/04.05.2011 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – публична общинска собственост – Помещение с площ 101.68 кв.м., находящ се в административната сграда, построена в УПИ /пар./ І – ОбНС, читалище, младежки клуб, кв.17 по плана на кв.Горни Воден (АПОС № 486/28.02.2000 г.)
15. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-207/04.05.2011 г., относно писмо от Директора на ОД “Земеделие” – гр.Пловдив за предоставяне на безвъзмездно за управление имот, находящ се на ул.”Железарска”, гр.Асеновград.
16. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-199/04.05.2011 г., относно писмо от Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър за предоставяне на безвъзмездно за управление на помещение, находящо се в сградата на ул.”Цар Иван Асен ІІ” /бивш Битов комбинат/, гр.Асеновград.
17.Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-227/04.05.2011 год., относно провеждане на търг за отдаване под наем на части от поземлени имоти публична общинска собственост, използвани за денонощно паркиране на автомобили.(ПК по УРТО)
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
18. Докладна записка от инж.Дора Делчева Делчева-Управител на “Обреден дом” ЕООД гр.Асеновград, с вх.№ М-108/29.03.2011 год., относно приемане на годишен отчет и баланс на “Обреден дом” ЕООД-Асеновград.(ПК по ЗСД)
19. Писмо от д-р Петър Аргиров-Управител на “Медицински център І-Асеновград” ЕООД с вх.№И-104/30.03.2011 год., относно годишен финансов отчет за 2010 година за дейността на дружеството. (ПК по ЗСД).
20. Докладна записка от д-р Петър Аргиров-Управител на “Медицински център І-Асеновград” ЕООД с вх.№И-113/28.04.2011 год., относно избор на експерт-счетоводител за заверка на годишен финансов отчет за 2011 год. на “Медицински център І-Асеновград” ЕООД.(ПК по ЗСД).
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-213/04.05.2011 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград. (ПК по ОК)
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-210/04.05.2011 г., относно определяне на максимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа на територията на Община Асеновград.
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-195/04.05.2011 г., относно редовно Общо събрание на акционерите на “МБАЛ – Пловдив” АД.
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-212/04.05.2011 г., относно кандидатстване на Община Асеновград по ОП “Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 “Социална инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.
25. Докладна записка от д-р Червенков-Управител на МБАЛ-Асеновград ЕООД вх.№И-112/26.04.2011 год., относно даване съгласие за провеждане на акредитационна процедура на МБАЛ-Асеновград ЕООД.(ПК ПО ЗСД)
 
ІV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-223/04.05.2011 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ І-ЖК, кв.5 по регулационния план на с.Нареченски бани.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
27. Писмо от инж.Миленова-Председател на ОбКБППМН вх.№25-М/03.02.2011 год., относно годишен отчет за 2010 год. на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Асеновград.(ЗА СВЕДЕНИЕ)
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-180/06.04.2011 г., относно одобряване на предложения от Клуб за екстремни спортове “Тангра” Асеновград, проект: “Фестивал на екстремните спортове “Асеновград-град Приключение”. (ПК по БФ и ОК)
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-226/04.05.2011 г., относно отпускане на финансови средства на Йоана Димитрова Ташева – абитуриентка – полусирак от випуск 2011 г. (ПК по БФ)
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-216/04.05.2011 г., относно отпускане на финансови средства за провеждане на събор-преглед на спортната и художествена самодейност на хората със зрителни и зрите
 
 
Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 09.05-12.05.2011 Г.
 
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
09.05.2011Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
09.05.2011 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
10.05.2011 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
10.05.2011 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗАКОННОСТ
11.05.2011 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11.05.2011 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
12.05.2011 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 
 

Валидно до: 18.05.2011

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Нощи на музеите и галериите Валидно до: 21.09.2011
Празничен концерт по случай 22 септември - ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ Валидно до: 16.09.2011
59-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 07.09.2011
6-ТИ СЕПТЕМВРИ - ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Валидно до: 06.09.2011
Започва реализацията на проект, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" Валидно до: 31.08.2011
Във връзка с предстоящите избори Общинска избирателна комисия съобщава: Валидно до: 28.08.2011
Кметът на Общината кани местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции и „НДСВ” на консултации Валидно до: 24.08.2011
58-мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 03.08.2011
Кметът на Общината КАНИ представители на парламентарно представените партии и коалиции на консултации за състава на ОИК Валидно до: 25.07.2011
За четвърта поредна година БЧК раздава хранителни продукти на уязвими граждани по програма, финансирана от Европейския съюз Валидно до: 21.07.2011
Тържествено честване 174-та годишнина от рождението на Васил Левски Валидно до: 18.07.2011
57-мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 13.07.2011
Община Асеновград прекрати договора за Синята зона с фирма „Марина 81Л“. Валидно до: 29.06.2011
Честване на Еньовден - обичая "Калиница" Валидно до: 24.06.2011
Поздравления от кмета д-р Христо Грудев по повод юбилейното честване на 100 години МБАЛ Асеновград Валидно до: 22.06.2011
55-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.06.2011
Поздравления от министър-председателя Бойко Борисов по повод юбилейно честване на 100 години МБАЛ Асеновград Валидно до: 13.06.2011
Министър-председателят на Република България Бойко Борисов поздравява Асеновград с Празника на града Валидно до: 06.06.2011
Програма за 2 юни- Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България Валидно до: 02.06.2011
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД КАНИ ДЕЦАТА НА ВЕСЕЛ ПРАЗНИК ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ДЕТЕТО - 1 ЮНИ Валидно до: 01.06.2011

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм