Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


53-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК НА КОМИСИИТЕ

 

ПРОЕКТ ЗА  ДНЕВЕН РЕД НА 53-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 20.04.2011 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение
на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1.Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-117/16.03.2011 год., относно заявление вх.№ 94-А-110/15.02.2011 год. от Анастасия Диева- председател на ОбС на БАС-Асеновград.
2. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-114/16.03.2011 год., относно отдаване под наем на обект-помещение с площ 98.00 кв.м., част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в избения етаж в сградата на читалище, построено в УПИ І-културен дом, СОНС, кв.41 по плана на кв.Долни Воден.
3. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-115/16.03.2011 год., относно отдаване под наем на обект-помещение с площ 47.04 кв.м., част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се на първи етаж на сградата, построена в УПИ І- кметство, читалище, озеленяване, кв.17 по плана на с.Козаново.
4. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-135/16.03.2011 год., относно разпореждане незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 00702.511.183-гр.Асеновград-до стадион Шипка. (ПК по БФ, ПК ЗАКОННОСТ).
5. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-136/16.03.2011 год., относно разпореждане незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 00702.511.183-гр.Асеновград-до стадион Шипка. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
6. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-175/06.04.2011 год., относно разпореждане с незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 99087.508.364 по КК на кв.Горни Воден. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
7. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-176/06.04.2011 год., относно разпореждане с незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 80437.101.489 по КК на с.Червен. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
8. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-177/06.04.2011 год., относно разпореждане с незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 80437.101.490 по КК на с.Червен. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
9. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-151/16.03.2011 год., относно утвърждаване на цена за продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен път- София Ангелова
10. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-147/16.03.2011 год., относно утвърждаване на цена за продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен път- Ремзие Мехмед
11. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-148/16.03.2011 год., относно утвърждаване на цена за продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен път- Недялка Димитрова.
12. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-181/06.04.2011 г., относно даване съгласие за предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност “Тракийско скално светилище Белинташ”, землище на с.Сини връх на Община Асеновград след решение на Министерски съвет. (ПК по Образование и култура)
 
ІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
13. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-169/31.03.2011 год., относно изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
14. Докладна записка от д-р Иван Червенков-Управител на “МБАЛ-Асеновград” ЕООД с вх.№И-103/30.03.2011 год., относно приемане на доклад за дейността за 2010 год. на дружеството. (ПК по ЗСД)
15. Докладна записка от д-р Иван Червенков-Управител на “МБАЛ-Асеновград” ЕООД с вх.№И-102/30.03.2011 год., относно избор на одитор на “МБАЛ-Асеновград” ЕООД.(ПК по ЗСД)
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
16.Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-133/16.03.2011 год., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПРЗ/ за имоти с КИ №№527.9, 527.10, 527.11, 527.13, 527.14, 527.15, 527.16 попадащи в кв. кв.390 по регулационния план на гр.Асеновград.
17.Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-113/16.03.2011 год., относно молба вх.№94-И-455/09.12.2010 от Иван Захариев за одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ и Наредбата за преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Асеновград за 2005 год.
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-182/06.04.2011 г., относно премахване на освидетелствани по реда на чл.195 от ЗУТ, като самосрутващи се и вредни в санитарно отношение общински сгради.
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-183/06.04.2011 г., относно премахване на освидетелствани по реда на чл.195 от ЗУТ, като самосрутващи се и вредни в санитарно отношение общински сгради.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-188/06.04.2011 г., относно провеждане на процедура за промяна предназначението на земеделски имоти за разширение на гробищен парк – с.Тополово.
 
ІV. Постоянна комисия по Екология:
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-110/16.03.2011 год., относно искане от Изпълнителния директор на “Цинкови покрития” АД-Пловдив за депониране на битови отпадъци на общинското депо в м.”Капсида”- гр.Асеновград.
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-112/16.03.2011 год., относно искане от Изпълнителния директор на “Агрия” АД-Пловдив за депониране на битови отпадъци на общинското депо в м.”Капсида”- гр.Асеновград.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-126/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на НЧ”Родолюбие-1873” за ДА”Пъстроцвет” за участие в конкурси и изложби.( ПК по БФ)
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-130/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на ТД”Родопи” за участие на ансамбъл “Капитан Петко войвода” в различни прояви.( ПК по БФ)
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-132/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на НЧ”Христо Ботев-1928” за участие на детско ателие “Хедърллез” в конкурси и изложби.( ПК по БФ)
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-152/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на Сдружение с нестопанска цел “Детска песен-Надежда Хвойнева” за участие в международни и национални конкурси и фестивали.( ПК по БФ)
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-154/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на ОДК”Васил Левски” за участие в национални и международни конкурси и фестивали.( ПК по БФ)
28. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-189/06.04.2011 г. , относно годишни доклади за осъществените читалищни дейности през 2010 г. (за сведение)
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-184/06.04.2011 г., относно молба от Ангел Минчев за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по ОС и ПК по Законност)
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-185/06.04.2011 г., относно утвърждаване списък на крайнонуждаещите се граждани за 2011 година. (ПК по Законност)
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-179/06.04.2011 г., относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2011 г. – “За по-добро бъдеще на децата от Асеновград”.
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-180/06.04.2011 г., относно одобряване на предложения от Клуб за екстремни спортове “Тангра” Асеновград, проект: “Фестивал на екстремните спортове “Асеновград-град Приключение”.
33. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-186/06.04.2011 г., относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Асеновград за 2011 г.
34. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-187/06.04.2011 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриентите – сираци и полусираци от випуск 2011 г. (ПК по БФ)
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-119/16.03.2011 год., относно отпускане на финансови средства на Анка Апостолова.( ПК по БФ)
36. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-120/16.03.2011 год., относно отпускане на финансови средства на Мукадес Шабан. ( ПК по БФ)
37. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-123/16.03.2011 год., относно отпускане на финансови средства на Йорданка Георгиева.( ПК по БФ)
 
VІІ. Постоянна комисия по Законност:
38. Предложение от Председателя на ОбС вх.№ 327-ДЗ/30.07.2010 г., относно попълване на ПК по УРТО.
39. Предложение от Председателя на ОбС вх.№ С-102/06.04.2011 г., относно избор на член на ПК по Бюджет и финанси.
40. Предложение от Председателя на ОбС вх.№ С-103/06.04.2011 г., относно избор на член на ПК по Общинска собственост.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                      /инж.Костадин Яков/
 
 
 
 
Г Р А Ф И К 
НА ЗАСЕДАНИЯТА  НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 11.04-14.04.2011 Г.
 
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
11.04.2011Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
11.04.2011 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
12.04.2011 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
12.04.2011 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗАКОННОСТ
13.04.2011 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
13.04.2011 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
14.04.2011 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: 20.04.2011

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Празничен концерт по случай 22 септември - ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ Валидно до: 16.09.2011
59-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 07.09.2011
6-ТИ СЕПТЕМВРИ - ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Валидно до: 06.09.2011
Започва реализацията на проект, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" Валидно до: 31.08.2011
Във връзка с предстоящите избори Общинска избирателна комисия съобщава: Валидно до: 28.08.2011
Кметът на Общината кани местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции и „НДСВ” на консултации Валидно до: 24.08.2011
58-мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 03.08.2011
Кметът на Общината КАНИ представители на парламентарно представените партии и коалиции на консултации за състава на ОИК Валидно до: 25.07.2011
За четвърта поредна година БЧК раздава хранителни продукти на уязвими граждани по програма, финансирана от Европейския съюз Валидно до: 21.07.2011
Тържествено честване 174-та годишнина от рождението на Васил Левски Валидно до: 18.07.2011
57-мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 13.07.2011
Община Асеновград прекрати договора за Синята зона с фирма „Марина 81Л“. Валидно до: 29.06.2011
Честване на Еньовден - обичая "Калиница" Валидно до: 24.06.2011
Поздравления от кмета д-р Христо Грудев по повод юбилейното честване на 100 години МБАЛ Асеновград Валидно до: 22.06.2011
55-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.06.2011
Поздравления от министър-председателя Бойко Борисов по повод юбилейно честване на 100 години МБАЛ Асеновград Валидно до: 13.06.2011
Министър-председателят на Република България Бойко Борисов поздравява Асеновград с Празника на града Валидно до: 06.06.2011
Програма за 2 юни- Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България Валидно до: 02.06.2011
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД КАНИ ДЕЦАТА НА ВЕСЕЛ ПРАЗНИК ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ДЕТЕТО - 1 ЮНИ Валидно до: 01.06.2011
От 14.05. до 31.05.11 ще бъдат третирани зелените площи за обществено ползване против кърлежи и др.по обявени списъци Валидно до: 01.06.2011

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм