Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


52-ро РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 52-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 30.03.2011 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-111/16.03.2011 год., относно одобряване на годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Асеновград за 2010 год.(ВСИЧКИ ПК)
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от кмета на общината вх.№37-ДЗ/02.02.2011 год., относно молба вх.№94-Н-5/05.01.2011 год. от Неделчо Чепаринов-председател на УС на СК по шахмат “Асеновец 2006” гр.Асеновград.
2.Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-116/16.03.2011 год., относно отдаване под наем на обект-помещения с полезна площ 61.68 кв.м., част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в приземен етаж на сграда-кметство, построена в УПИ І-кметство, кв.14 по плана на с.Бачково
3. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-141/16.03.2011 год., относно разпореждане незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 00702.506.61-гр.Асеновград- ПЗ Север. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
4. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-142/16.03.2011 год., относно разпореждане незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 00702.520.419-гр.Асеновград-ул.”Гонда вода” и ул.”Хр.Ботев”. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
5. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-144/16.03.2011 год., относно разпореждане незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 00702.519.170-гр.Асеновград-ул.”Св.Димитър”-“Отон Иванов”. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
6. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-137/16.03.2011 год., относно разпореждане незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 99088.501.343 по КК на кв.Долни Воден. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
7. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-138/16.03.2011 год., относно разпореждане незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 99088.501.342 по КК на кв.Долни Воден. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
8. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-139/16.03.2011 год., относно разпореждане незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 99088.501.344 по КК на кв.Долни Воден. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
9. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-140/16.03.2011 год., относно разпореждане незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 99088.501.341 по КК на кв.Долни Воден. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
10. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-143/16.03.2011 год., относно разпореждане незастроен недвижим имот-частна общинска собственост с КИ 51127.201.246-с.Нареченски бани. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
11. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-145/16.03.2011 год., относно разпореждане недвижим имот-самостоятелен обект в сграда/магазин/, находящ се на ул.”Княз Борис І” №6, гр.Асеновград. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
12. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-159/16.03.2011 год., относно предложение за изкупуване на ТП”Мандрата”, ТП”Млечна кухня” и ТП”Стопански двор” от ЕВН България Енергоразпределение АД на осн. чл.35, ал.4 от ЗОС и §4 от Закона за енергетиката. (ПК по БФ, ПК по ЗАКОННОСТ).
13. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-146/16.03.2011 год., относно утвърждаване на цена за продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен път- Мукадес Юназ
14. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-149/16.03.2011 год., относно утвърждаване на цена за продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен път- Младен Пенчев
15. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-150/16.03.2011 год., относно утвърждаване на цена за продажба на общинско жилище на наемател, настанен по административен път- Асен Колев
16. Предложение от кмета на общината вх.№47-ДЗ/02.02.2011 год., относно предоставяне на земи общински поземлен фонд на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/(ПК по ЗАКОННОСТ поради големия обем материалите са на разположение в стая 602)
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№42-ДЗ/02.02.2011 год., относно съгласуване на стратегически план за дейността по вътрешен одит в община Асеновград за периода 2011-2013 год. и годишен план за дейността на одит “Вътрешен одит” в община Асеновград за 2011 год.
18. Предложение от ПК по Образование и култура вх.№62-ДЗ/10.02.2011 год., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград.( ПК по ОК)
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-109/16.03.2011 год., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-108/16.03.2011 год., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Асеновград за 2011 год. по извънбюджетна сметка 7443.
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-124/16.03.2011 год., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Асеновград за 2011 год. по извънбюджетна сметка 7443.
 
ІV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-134/16.03.2011 год., относно провеждане на процедура за промяна предназначението на земеделски имоти за разширение на гробищен план гр.Асеновград.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№53-ДЗ/02.02.2011 год., относно приемане на годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Асеновград през 2011 година.(поради големия обем приложение №2 е на разположение в стая 602)
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-127/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата- проект на НЧ”Родолюбие-1873” за група “Вълшебни мелодии” за участие във фестивали.( ПК по БФ)
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-128/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата-отец Йордан Георгиев за тържества по случай 190 г. храм “Св.Никола Чудотворец”.( ПК по БФ)
26. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-131/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата на денс формация “Косара” за отбелязване на 35-годишен юбилей.( ПК по БФ)
27. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-156/16.03.2011 год., относно финансово подпомагане в областта на културата- честване на юбилей-40 години от откриване на експозиция на ИМ.( ПК по БФ)
 
VІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
28. Докладна записка от кмета на общината вх.№52-ДЗ/02.02.2011 год., относно приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Асеновград (2011-2015 година) (поради големия обем материала разположение в стая 602 на Общински съвет)
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-121/16.03.2011 год., относно отпускане на финансови средства на Апостол Пачалиев. ( ПК по БФ)
30. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-122/16.03.2011 год., относно отпускане на финансови средства на Донка Бадева. ( ПК по БФ)
31. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-106/16.03.2011 год., относно даване съгласие за внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална помощ на Фатма Кърмаджи.
32. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-107/16.03.2011 год., относно даване съгласие за внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална помощ на Ангел Митков.
 
VІІ. Постоянна комисия по Законност:
33. Докладна записка от Председателя на ОбС вх.№ДЗ-160/17.03.2011 год., относно създаване на наблюдателна комисия към ОбС- Асеновград.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                               /инж.Костадин Яков/
 

 

 

Г Р А Ф И К 
НА ЗАСЕДАНИЯТАНА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 21.03-24.03.2011 Г.
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
21.03.2011Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
21.03.2011 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
22.03.2011 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
22.03.2011 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗАКОННОСТ
23.03.2011 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
23.03.2011 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24.03.2011 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 
 
 

 


Валидно до: 30.03.2011

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

58-мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 03.08.2011
Кметът на Общината КАНИ представители на парламентарно представените партии и коалиции на консултации за състава на ОИК Валидно до: 25.07.2011
За четвърта поредна година БЧК раздава хранителни продукти на уязвими граждани по програма, финансирана от Европейския съюз Валидно до: 21.07.2011
Тържествено честване 174-та годишнина от рождението на Васил Левски Валидно до: 18.07.2011
57-мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 13.07.2011
Община Асеновград прекрати договора за Синята зона с фирма „Марина 81Л“. Валидно до: 29.06.2011
Честване на Еньовден - обичая "Калиница" Валидно до: 24.06.2011
Поздравления от кмета д-р Христо Грудев по повод юбилейното честване на 100 години МБАЛ Асеновград Валидно до: 22.06.2011
55-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.06.2011
Поздравления от министър-председателя Бойко Борисов по повод юбилейно честване на 100 години МБАЛ Асеновград Валидно до: 13.06.2011
Министър-председателят на Република България Бойко Борисов поздравява Асеновград с Празника на града Валидно до: 06.06.2011
Програма за 2 юни- Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България Валидно до: 02.06.2011
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД КАНИ ДЕЦАТА НА ВЕСЕЛ ПРАЗНИК ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ДЕТЕТО - 1 ЮНИ Валидно до: 01.06.2011
От 14.05. до 31.05.11 ще бъдат третирани зелените площи за обществено ползване против кърлежи и др.по обявени списъци Валидно до: 01.06.2011
Президентът на Република България Георги Първанов поздравява Асеновград с Празника на града Валидно до: 31.05.2011
Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов поздравявя Асеновград с Празника на града Валидно до: 30.05.2011
МАЙСКИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ 18 - 29 май 2011 Валидно до: 29.05.2011
54-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 18.05.2011
График за работа на детските градини на територията на общината през летните месеци Валидно до: 30.04.2011
ПРОГРАМА ПО ПОВОД ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ Валидно до: 29.04.2011

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм